Purusha Suktam in Telugu

Purusha Suktam in Telugu

This article is about Purusha Suktam in Telugu. We are providing Purusha Suktam Lyrics in  Telugu Language. Purusha Suktam Telugu ఓం తచ్చం యోరావృ’ణీమహే | గాతుం యజ్ఞాయ’ | గాతుం యజ్ఞప’తయే | దైవీ” స్వస్తిర’స్తు నః | స్వస్తిర్మాను’షేభ్యః | ఊర్ధ్వం జి’గాతు భేషజం | శం నో’ అస్తు ద్విపదే” | శం చతు’ష్పదే | ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ‖ సహస్ర’శీర్-షా పురు’షః … Read more