Aigiri nandini lyrics in telugu

In this article we are provided aigiri nandini lyrics in telugu . The lyrics is given in the form of telugu and english languages. 

Main Contents :

Aigiri nandini lyrics in telugu

aigiri nandini lyrics telugu with english subtitles

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే
Aigiri nandini nanditha medhini vishwa vinodini nandanuthe

గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే
Girivara vindhya shirodhini vasini vishnu vilasini Jishnunuthe

భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే
Bhagawathi he shithi kanta kutumbini bhoori kutumbini bhoorikruthe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jayajaya he mahishasura mardini ramya kapardini shailasuthe

సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే
Suravara varshini durdhara dharshini Durmukhamarshani harsha rathe

త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే
Tribhuvana poshini shankara thoshini Kilbisha moshini ghosharathe

దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే
Danuja niroshini dithisutha roshini Durmada shoshini sindhu suthe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya hey mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే
Ayi Jagadamba madamba kadamba Vana priya vasini hasarathe

శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగనిజాలయమధ్యగతే
Shikhari shiromani thunga himalaya Shrunga nijalaya madhyagathe

మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే
Madhu madure madhu kaitabha ganjini Kaitabha banjini rasarathe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe

అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే
Ayi shatha khanda vikhanditha runda vithunditha shunda Gajadipathe

రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే
Ripu Gaja ganda vidharana chanda parakrama shunda mrugadipathe

నిజభుజదండ నిపాతితఖండవిపాతితముండభటాధిపతే
Nija bhuja danda nipathitha khanda Vipaathitha munda bhatadipathe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shailasuthe

అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే
Ayi rana durmadaShathru vadhoditha Durdhara nirjjara shakthibruthe

చతురవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే
Chathura vichara dhureena mahashiva Duthatkruthe pramathadipathe

దురితదురీహదురాశయదుర్మతిదానవదూతకృతాంతమతే
Duritha dureeha durashaya durmathi Danava dhutha kruthanthamathe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

అయి శరణాగతవైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరే
Ayi sharanagatha vairi vadhuvara Veera varabhaya dhayakare

త్రిభువన మస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామల శూలకరే
Tribhuvana masthaka shoola virodhi Shirodhi krutamala shoolakare

దుమిదుమితామర దుందుభినాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే
Dumi dumi tamara dundhubhi nada maho Mukharikrutha tigmakare

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

అయి నిజహుంకృతిమాత్ర నిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే
Ayi nija hunkruthi mathra niraakrutha Dhoomra vilochana Dhoomra shikhe

సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతే
Samara vishoshitha sonitha bheeja Samudhbhava sonitha bheejalathe

శివ శివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే
Shiva shiva shumbha nishumbha maha hava Tarpitha bhootha pishachapathe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ పరిస్ఫురదంగ నటత్కటకే
Dhanu ranu sanga ranakshana sanga Parisphura danga natathkatake

కనక పిశంగపృషత్కనిషంగరసద్భట శృంగ హతావటుకే
Kanaka pishanga prushathka nishanga Rasadbhata shrunga hathavatuke

కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే
Krutha chathuranga bala kshithi ranga ghatadbahuranga balathkatake

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతాభినయోదర నృత్యరతే
Suralalanatha tathehi Tathehi tathala nimitha jalasyarate

కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే
Kakubhamathi vara dhongaja tharaka thala kuthuhala natyarate

ధుధుకుట ధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగ నినాదరతే
Dhimi dhimi dhinkita dhim dhimi tathva nidhira mrudanga Ninadarate

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shailasuthe

జయ జయ జప్య జయే జయ శబ్దపరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే
Jaya Jaya japya jayejaya shabda Parastuti tatpara vishvanute

భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే
Jana jana jinjimi jinkrutha noopura Sinjitha mohitha bhoothapathe

నటితనటార్ధ నటీనటనాయక నాటితనాట్య సుగానరతే
Natitha nataarda natinata nayaka Natitha natya sugaanarathe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే
Ayi sumana sumana sumana Sumana sumanohara kanthiyuthe

శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్త్రవృతే
Shritha rajani rajani rajani Rajani rajaneekara vakthravruthe

సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే
Sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramaradhipathe
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే
Sahitha mahahava mallama thallika Mallitha rallaka mallarathe

విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే
Virachitha vallika pallika mallika billika Bhillika varga Vruthe

సితకృత పుల్లిసముల్లసితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
Sithakrutha pullasamulla sitharuna Thallaja pallava sallalithe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

అవిరలగండగలన్మదమేదుర మత్తమతంగజ రాజపతే
Avirala ganda galanmada medura Matha matanga rajapathe

త్రిభువనభూషణభూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi Roopa payonidhi raja suthe

అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహనమన్మథ రాజసుతే
Ayi sudha thijjana lala samanasa Mohana manmatha raja suthe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

కమలదలామల కోమలకాంతి కలాకలితామల భాలలతే
Kamala dalaamala komala kanthi Kala kalithaamala bala lathe

సకలవిలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలత్కల హంసకులే
Sakala vilasa Kala nilayakrama Keli chalathkala hamsa kule

అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమిలద్భకులాలి కులే
Alikula sankula kuvalaya mandala Mauli miladh bhakulalikule

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

కరమురళీరవవీజితకూజిత లజ్జితకోకిల మంజుమతే
Kala murali rava veejitha koojitha Lajjitha kokila manjumathe

మిళిత పులింద మనోహర గుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే
Militha pulinda manohara gunchitha Ranjitha shaila nikunjagathe

నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణసంభృత కేళితలే
Nija guna bhootha maha shabari gana Sadguna sambrutha kelithale

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

కటితటపీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్కృత చంద్రరుచే
Kati thata peetha dukoola vichithra Mayuka thiraskrutha Chandra ruche

ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖ చంద్రరుచే
Pranatha suraasura mouli manisphura Damshula sannka Chandra ruche

జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత నిర్భరకుంజర కుంభకుచే
Jitha kanakachala maulipadorjitha Nirbhara kunjara kumbhakuche

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే
Vijitha sahasrakaraika sahasrakaraika Sarakaraika nuthe

కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనునుతే
Krutha sura tharaka sangaratharaka Sangaratharaka soonu suthe

సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే
Suratha Samadhi samana Samadhi Samadhi Samadhi sujatharathe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం స శివే
Padakamalam karuna nilaye varivasyathi yonudhinam sa shive

అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya Sa katham na bhaveth

తవ పదమేవ పరంపదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే
Thava padameva parampadamemanu sheelayatho mama kim na shive

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

కనకలసత్కల సింధుజలైరను సించినుతేగుణ రంగభువం
Kanakala sathkala sindhu jalairanu Sinchanuthe guna ranga bhuvam

భజతి స కిం న శచీకుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవమ్

Bhajathi sa kim na Shachikucha kumbha Thati pari rambha sukhanubhavam

తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం
Thava charanam sharanam kara vani Nataamaravaani nivasi shivam

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే
Thava Vimalendu kulam vadnedumalam Sakalam nanu kulayathe

కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే
Kimu puruhootha pureendu mukhi Sumukhibhirasou hi mukhi kriyathe

మమ తు మతం శివనామధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
Mama thuma tham shivanama dhane Bhavathi krupaya kimu tha kriyathe

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే
Ayi mai deena dayaluthaya krupayaiva Thvaya bhavthavyamume

అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథానుభితాసిరతే
Ayi jagatho janani kripayasi Yathasitha bhanumithasi rathe

యదుచితమత్ర భవత్యురరి కురుతాదురుతాపమపాకురుతే
yaduchithamatra bhavathyurari kuruthadurutha pamapakurute

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Aigiri nandini lyrics in telugu free download

Go through the following links for download aigiri nandini lyrics in telugu free download  or ayigiri nandini nanditha medini lyrics in telugu free download or aigiri nandini lyrics in telugu pdf

1 thought on “Aigiri nandini lyrics in telugu”

Leave a Comment