Aigiri Nandini Lyrics Kannada

In this we are providing information about Aigiri Nandini Lyrics Kannada in PDF format and also gave  Download PDF Option. You can also check the Aigiri Nandini lyrics in Kannada to English format.

 

Lyrics PDF Download

Aigiri Nandini Lyrics in Kannada pdf free download : PDF Download

Lyrics in Kannada – English

Aigiri Nandini Lyrics in Kannada – English

ಅಯಿ ಗಿರಿನ೦ದಿನಿ ನ೦ದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನ೦ದನುತೆ
Aigiri nandini nanditha medhini vishwa vinodini nandanuthe
ಗಿರಿವರ ವಿ೦ಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ
Girivara vindhya shirodhini vasini vishnu vilasini Jishnunuthe
ಭಗವತಿ ಹೇಶಿತಿಕ೦ಟ ಕುಟು೦ಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟು೦ಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ
Bhagawathi he shithi kanta kutumbini bhoori kutumbini bhoorikruthe
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೧ 
Jayajaya he mahishasura mardini ramya kapardini shailasuthe
 
ಸುರವರವರ್ಶಿನಿ ದುರ್ಧರಧರ್ಶ್ಹಿನಿ ದುರ್ಮುಖವರ್ಶ್ಲಿನಿ ಹರ್ಷರತೆ
Suravara varshini durdhara dharshini Durmukhamarshani harsha rathe
ತ್ರಿಭುವನ ಪೋಶ್ನಿಣಿ ಶ೦ಕರತೋಶ್ಜಿಣಿ ಕಿಲ್ಮಿಶ್ಚಮೊಶ್ಡಿಣಿ ಘೋಶರತೆ
Tribhuvana poshini shankara thoshini Kilbisha moshini ghosharathe
ದನುಜನಿರೋಶ್ನಿಣಿ ದಿತಿಸುತ ರೋಶ್ಲಿಣಿ ದುರ್ಮಡ ಶೋಶ್ನಿಣಿ ಸಿ೦ಧುಸುತೆ
Danuja niroshini dithisutha roshini Durmada shoshini sindhu suthe
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಘ್ಯುಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ .॥೨॥
Jaya Jaya hey mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe
 
ಅಯಿ ಜಗದ೦ಬ ಮದ೦ಬ ಕದ೦ಬ ವನಪ್ರಿಯ ವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೆ
Ayi Jagadamba madamba kadamba Vana priya vasini hasarathe
ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತು೦ಗಾ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃ೦ಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೆ
Shikhari shiromani thunga himalaya Shrunga nijalaya madhyagathe
ಮಧು ಮಧುರೆ ಮಧು ಕೈಟಭ ಫೆಂಿಜಿನಿ ಕೃಟಭ ಭ೦ಜಿನಿ ರಾಸರತೆ
Madhu madure madhu kaitabha ganjini Kaitabha banjini rasarathe
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೩ 
Jaya Jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe
 
ಅಯಿ ಶತಖ೦ಡ ವಿಖರಿಡಿತ ರುಂಡ ವಿತು೦ಡಿತ ಶು೦ಡ ಗಜಾಧಿಪತೆ
Ayi shatha khanda vikhanditha runda vithunditha shunda Gajadipathe
ರಿಪು ಗಜ ಗ೦ಡ ವಿಧಾರಣ ಚ೦ಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶು೦ಡ ಮಗಾಧಿಪತೆ
Ripu Gaja ganda vidharana chanda parakrama shunda mrugadipathe
ನಿಜ ಭುಜ ದಂಡ ನಿಪಾತಿತ ಖ೦ಡ ವಿಪಾತಿತ ಮು೦ಡ ಭಟಾಧಿಪತೆ
Nija bhuja danda nipathitha khanda Vipaathitha munda bhatadipathe
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಹಿಷ್ಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೪॥
Jaya Jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shailasuthe
 
ಅಯಿ ರಣ ದುರ್ಮದ ಶತ್ರು ವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ ಶಕ್ತಿಬೃಥೇ
Ayi rana durmadaShathru vadhoditha Durdhara nirjjara shakthibruthe
ಚತುರ ವಿಚಾರ ಧುರೀಣ ಮಹಾಶಿವ ದೂತಕೃತೆ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೆ
Chathura vichara dhureena mahashiva Duthatkruthe pramathadipathe
ದುರಿತ ದುರೀಹ ದುರಾಶಯ ದುರ್ಮತಿ ದಾನವದೂತ ಕೃತಾ೦ತಮತೆ
Duritha dureeha durashaya durmathi Danava dhutha kruthanthamathe
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೫॥
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe
 
ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ ವೈರಿ ವಧೂವರ ವೀರ ವರಾಭಯ ದಾಯಕರೆ
Ayi sharanagatha vairi vadhuvara Veera varabhaya dhayakare
ತ್ರಿಭುವನ ಮಸ್ತತ ಶೂಲ ವಿರೋಧಿ ಶಿರೋಧಿ ಕೃತಾಮಲ ಶೂಲಕರೆ
Tribhuvana masthaka shoola virodhi Shirodhi krutamala shoolakare
ದುಮಿದುಮಿ ತಾಮರ ದುಂಧುಭಿ ನಾದ ಮಹೋ ಮುಖರೀಕೃತ ತಿಗರೆ
Dumi dumi tamara dundhubhi nada maho Mukharikrutha tigmakare
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೬ 
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe
 
ಅಯಿ ನಿಜ ಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕೃತ ಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನ ಧೂವುತಿಕೆ
Ayi nija hunkruthi mathra niraakrutha Dhoomra vilochana Dhoomra shikhe
ಸಮರ ವಿಶೋಶ್ಚಿತ ಶೋಣಿತ ಬೀಜ ಸಮುದ್ಧವ ಶೋಣಿತ ಬೀಜಲತೆ
Samara vishoshitha sonitha bheeja Samudhbhava sonitha bheejalathe
ಶಿವ ಶಿವ ಶು೦ಭ ನಿಶು೦ಭ ಮಹಾಹವ ತರ್ಪಿತ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಪತೆ
Shiva shiva shumbha nishumbha maha hava Tarpitha bhootha pishachapathe
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಘ್ಯುಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೭|
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe
 
ಧನುರನು ಸ೦ಗ ರಣಕ್ಷಣ ಸ೦ಗ ಪರಿಸ್ನುಕೆ' ಔಂಗ ನಟತ್ಕಟಕೆ
Dhanu ranu sanga ranakshana sanga Parisphura danga natathkatake
ಕನಕ ಪಿಶ೦ಗ ಪೃಷತ್ಮ ನಿಷ್ಠ೦ಗ ರಸದೃಟ ಶೃ೦ಗ ಹತಾವಟುಕೆ
Kanaka pishanga prushathka nishanga Rasadbhata shrunga hathavatuke
ಕೃತ ಚತುರ೦ಗ ಬಲಕ್ಷಿತಿ ರಂಗ ಘಟದೃಹುರ೦ಗ ಬಲತ್ಕಟಕೆ
Krutha chathuranga bala kshithi ranga ghatadbahuranga balathkatake
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸ್ಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೮ 
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe
 
ಸುರಲಲನಾಥ ತಥೇಕೀತಥೇಹಿ ತಾತಾಳ ನಿಮಿತ್ತ ಜಲಾಸ್ಯರತೆ
Suralalanatha tathehi Tathehi tathala nimitha jalasyarate
ಕಾಕುಭಾಮತಿ ವಠಧೋನ್ನಜ ತಾರಕ ತಾಲ ಕೂತೂಹಲ ನಾಟ್ಯರತೇ
Kakubhamathi vara dhongaja tharaka thala kuthuhala natyarate
ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧೀಂಕಿಟ ಧೀ೦ ಧಿಮಿ ತತ್ವ ನಿಧೀರ ಮೃದ೦ಗ ನಿನಾದರತೆ
Dhimi dhimi dhinkita dhim dhimi tathva nidhira mrudanga Ninadarate
ಜಯ ಅರಸ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯತಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೯॥
Jaya Jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shailasuthe
 
ಜಯ ಜು ಜಷ್ಯ ಜಯೇಜಯ ಶಬ್ದ ಪರಸ್ತುತಿ ತತ್ಪರ ವಿಶ್ವನುತೆ
Jaya Jaya japya jayejaya shabda Parastuti tatpara vishvanute
ಜಣ ಜಣ ಜಿ೦ಜಿಮಿ ಜೀ೦ಕೃತ ನೂಪುರ ಸಿನ್ಮಿತ ಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೆ
Jana jana jinjimi jinkrutha noopura Sinjitha mohitha bhoothapathe
ನಟಿತ ನಟಾರ್ಧ ನಟೀನಟ ನಾಯಕ ನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೆ
Natitha nataarda natinata nayaka Natitha natya sugaanarathe
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ .॥೧೦॥
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe
 
ಅಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃಸುಮನಃ ಸುಮನಃಸುಮನೋಹರ ತಕಾ೦ತಿಯುತೆ
Ayi sumana sumana sumana Sumana sumanohara kanthiyuthe
ಶ್ರಿತ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀಕರ ವಕ್ರವೃತೆ
Shritha rajani rajani rajani Rajani rajaneekara vakthravruthe
ಸುನಯನ ವಿಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರಾಧಿಪತೆ
Sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramaradhipathe
ಜಯಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೧೧॥
Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe
 
ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿತ ರಲ್ಲತ ಮಲ್ಲರತೆ
Sahitha mahahava mallama thallika Mallitha rallaka mallarathe
ವಿರಚಿತ ವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಶ ಭಿಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗ ವೃತೆ
Virachitha vallika pallika mallika billika Bhillika varga Vruthe
ಸಿತಕೃತ ಪುಲ್ಲಸಮುಲ್ಲ ಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜ ಪಲ್ಲವಹಲ್ಲಲಿತೆ
Sithakrutha pullasamulla sitharuna Thallaja pallava sallalithe
ಜಯಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯತಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೧೨॥
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe
 
ಅವಿರಲ ಗ೦ಡ ಗಳನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ರುಮತ೦ಗಜ ರಾಜಪತೆ
Avirala ganda galanmada medura Matha matanga rajapathe
ತ್ರಿಭುವನ ಭೂಷಣ ಭೂತ ಕಲಾವಿಧಥಿ'ರೂಪ ಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೆ
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi Roopa payonidhi raja suthe
ಅಯಿ ಸುದ ತೀಜನ ಲಾಲ ಸಮಾಸಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೆ
Ayi sudha thijjana lala samanasa Mohana manmatha raja suthe
ಜಯಜಯಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ.॥೧೩ 
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe
 
ಕಮಲಾ ದಲಾಮಲ,ಕೋೊ!ಮಲ ಕಾಂತಿ ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಬಾಲಲತೆ
Kamala dalaamala komala kanthi Kala kalithaamala bala lathe
ಸಕಲ ವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ ಕೇಲಿ ಚಲತ್ಕಲ ಹ೦ಸ ಕುಲೇ
Sakala vilasa Kala nilayakrama Keli chalathkala hamsa kule
ಅಲಿಕುಲ ಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲದ್ಧಕುಲಾಲಿ ಕುಲೇ
Alikula sankula kuvalaya mandala Mauli miladh bhakulalikule
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ.॥೧೪॥
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe
 
ತಲ ಮುರಲಿ ರವ ವೀಜಿತ ಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮ೦ಜುಮತೆ
Kala murali rava veejitha koojitha Lajjitha kokila manjumathe
ಮಿಲಿತ ಪುಲಿ೦ದ ಮನೋಹರ ಗು೦ಜಿತ ರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕು೦ಜಗತೆ
Militha pulinda manohara gunchitha Ranjitha shaila nikunjagathe
ನಿಜಗುಣ ಭೂತ ಮಹಾಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಗುಣ ಸ೦ಭೃತ ಕೆಲಿತಲೇ
Nija guna bhootha maha shabari gana Sadguna sambrutha kelithale
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ.॥॥೧೫॥
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe
 
ಕಟಿತಟ ಪೀತ ದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರ ಮಯೂವತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರರುಚೆ
Kati thata peetha dukoola vichithra Mayuka thiraskrutha Chandra ruche
ಪ್ರಣತ ಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿಸ್ಟುರ ದ೦ಶುಲ ಸ೦ನಖ ಚಂದ್ರ ರುಜೆ
Pranatha suraasura mouli manisphura Damshula sannka Chandra ruche
ಜಿತ ಕನಕಾಚಲ ಮೌಲಿಪದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರ ಕು೦ಜರ ಕು೦ಭಕುಜೆ
Jitha kanakachala maulipadorjitha Nirbhara kunjara kumbhakuche
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ .॥೧೬॥
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe
 
ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ರತರೈಕ ಸಹಸ್ಪಕರೈಕ ಸಹಸ್ರಕರೈಕನುತೆ
Vijitha sahasrakaraika sahasrakaraika Sarakaraika nuthe
ಕೃತ ಸುರತಾರಕ ಸ೦ಗರತಾರಕ ಸ೦ಗರತಾರಕ ಸೂನುಸುತೆ
Krutha sura tharaka sangaratharaka Sangaratharaka soonu suthe
ಸುರಥ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೆ
Suratha Samadhi samana Samadhi Samadhi Samadhi sujatharathe
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೧೭॥
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe
 
ಪದಕಮಲಂ೦ ಕರುಣಾನಿಲಯೆ ವರಿವಸ್ಯತಿ_.ಯೋನುದಿನ೦  ಶಿವೆ
Padakamalam karuna nilaye varivasyathi yonudhinam sa shive
ಅಯಿ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲ ಯಃ  ಕಥ೦  ಭವೇತ್
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya Sa katham na bhaveth
ತವ ಪದಮೇವ ಪರಮೃದಮೇಮನುಶೀಲಯತೊ ಮಮ  ನಶಿವೆ
Thava padameva parampadamemanu sheelayatho mama kim na shive
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ.॥೧೮॥
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe
 
ತನಕಲ ಸತ್ಕ್ಮಲ ಸಿಂಧು ಜಲೈರನು ಸಿ೦ಚನುತೆ ಗುಣ ರಂಗಭುವ೦
Kanakala sathkala sindhu jalairanu Sinchanuthe guna ranga bhuvam
ಭಜತಿ ಸಕಿ೦ನ ಶಚಿಚುಚ ಕುಂಭ ತಟೀ ಪರಿರ೦ಭ ಸುಖಾನುಭ
Bhajathi sa kim na Shachikucha kumbha Thati pari rambha sukhanubhavam
ತವ ಚರಣ೦ ಶಠಣ೦ ಕರವಾಣಿ ನತಾಮರವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ
Thava charanam sharanam kara vani Nataamaravaani nivasi shivam
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಹಿಷ್ಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ.॥೧೯॥
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe
 
ತವ ವಿಮೆಲೇಂದುಕುಲಂ ವದನೇಂದುಮಲಂ೦ ಸಕಲ೦ ನನು ಕೂಲಯತೆ
Thava Vimalendu kulam vadnedumalam Sakalam nanu kulayathe
ಕಿಮು ಪುರುಹೂತ ಪುರೀನ್ದುಮುಖೀ ಸುಮುಖೀಭಿರಸೌ ಹಿ ಮುಖೀಕ್ರಿಯತೆ
Kimu puruhootha pureendu mukhi Sumukhibhirasou hi mukhi kriyathe
ಮಮ ತುಮ ತಂ ಶಿವನಾಮಧನೆ ಭವತೀ ಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತ ಕ್ರಿಯತೆ
Mama thuma tham shivanama dhane Bhavathi krupaya kimu tha kriyathe
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ |೨೦॥
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe
 
ಅಯಿ ಮಯಿ ದೀನದಯಾಲುತಯಾ ಕೃಪಯೈವತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೆ
Ayi mai deena dayaluthaya krupayaiva Thvaya bhavthavyamume
ಅಯಿ ಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿತ ಭಾನು ಮಿತಾಸಿರತೆ
Ayi jagatho janani kripayasi Yathasitha bhanumithasi rathe
ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರರಿ ಕುರುತಾದುರುತಾಪಮಾಪಾಕುರುತೆ
yaduchithamatra bhavathyurari kuruthadurutha pamapakurute
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಣಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ॥೨೧॥
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe
 
 
 

1 thought on “Aigiri Nandini Lyrics Kannada”

  1. ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ … ಯ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು
    ಬಹಳ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

    Reply

Leave a Comment