India
venkat@smartinfo.in

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Hindi Download

In this article we are going to provide information about Bhagyada Lakshmi Baramma lyrics in Hindi and also we gave PDF Download

भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ।
नम्मम्म नी सौभाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ॥

हेज्जेय मेले हेज्जेयनिक्कुत
गेज्जे काल्गळ ध्वनिय तोरुत ।
सज्जन साधु पूजेय वेळेगे
मज्जिगेयोळगिन बेण्णेयन्ते ॥ १ ॥

कनक वृष्टिय करेयुत बारे
मनकामनेय सिद्धिय तोरे ।
दिनकर कोटि तेजदि होळेयुव
जनकरायन कुमारि बेग ॥ २ ॥

अत्तित्तलगदे भक्तर मनेयलि
नित्य महोत्सव नित्य सुमन्गळ ।
सत्यव तोरुव साधु सज्जनर
चित्तदि होळेयुव पुत्थळि बोम्बे ॥ ३ ॥

सङ्ख्येयिल्लद भाग्यव कोट्टु
कङ्कण कैय तिरुवुत बारे ।
कुङ्कुमाङ्किते पङ्कज लोचने
वेङ्कटरमणन बिङ्कद राणी ॥ ४ ॥

सक्करे तुप्पद कालुवे हरिसि
शुक्रवारद पूजेय वेळेगे ।
अक्करेयुळ्ळ अळगिरि रङ्गन
चोक्क पुरन्दर विठ्ठलन राणी ॥ ५ ॥

For Download Check PDF.

The Preview of PDF is as follows:

Bhagyada-Lakshmi-Baramma-Lyrics-in-Hindi-Download

You can also Download 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share