Dakshinamurthy Stotram In Telugu PDF

This article is about Dakshinamurthy Stotram in Telugu PDF. We are providing the Dakshinamurthy Lyrics  in Telugu and English Languages and also we gave the free Pdf download links.

Main Contents:

Dakshinamurthy Stotram Telugu

Dakshinamurthy Stotram Telugu :

శాంతిపాఠః :

ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం
యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై |
తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం
ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే ||

ధ్యానమ్ :

ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం
వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః |
ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం
స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ||

వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం
సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ |
త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం
జననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి ||

చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా |
గురోస్తు మౌనవ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ||

ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే |
నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ||

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |
గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||

నిధయే సర్వవిద్యానాం భిషజే భవరోగిణామ్ |
గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ||

చిదోఘనాయ మహేశాయ వటమూలనివాసినే |
సచ్చిదానంద రూపాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ||

ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూత్రిభేద విభాగినే |
వ్యోమవద్ వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ||

అంగుష్థతర్జనీయోగముద్రా వ్యాజేనయోగినామ్ |
శృత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్యోగతా శివః ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

విశ్వందర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథానిద్రయా |
యస్సాక్షాత్కురుతే ప్రభోధసమయే స్వాత్మానమే వాద్వయం
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 1 ||

బీజస్యాంతతి వాంకురో జగదితం ప్రాఙ్నర్వికల్పం పునః
మాయాకల్పిత దేశకాలకలనా వైచిత్ర్యచిత్రీకృతం |
మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 2 ||

యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థకం భాసతే
సాక్షాత్తత్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ |
యస్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పురనావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 3 ||

నానాచ్ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం
జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణ ద్వారా బహిః స్పందతే |
జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగత్
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 4 ||

దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః
స్త్రీ బాలాంధ జడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతాభృశం వాదినః |
మాయాశక్తి విలాసకల్పిత మహావ్యామోహ సంహారిణే
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 5 ||

రాహుగ్రస్త దివాకరేందు సదృశో మాయా సమాచ్ఛాదనాత్
సన్మాత్రః కరణోప సంహరణతో యోఽభూత్సుషుప్తః పుమాన్ |
ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రభోదసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 6 ||

బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తా స్వను వర్తమాన మహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా |
స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 7 ||

విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః
శిష్యచార్యతయా తథైవ పితృ పుత్రాద్యాత్మనా భేదతః |
స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయా పరిభ్రామితః
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 8 ||

భూరంభాంస్యనలోఽనిలోఽంబర మహర్నాథో హిమాంశుః పుమాన్
ఇత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకమ్ |
నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభో
తస్మై గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 9 ||

సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మిన్ స్తవే
తేనాస్వ శ్రవణాత్తదర్థ మననాద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్ |
సర్వాత్మత్వమహావిభూతి సహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః
సిద్ధ్యేత్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్య మవ్యాహతమ్ || 10 ||

|| ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యవిరచితం దక్షిణాముర్తిస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

– Dakshinamurthy Stotram Telugu PDF

Dakshinamurthy Stotram Lyrics

Dakshinamurthy Stotram Lyrics

Shaamtipaathah

Om Yo Brahmaanam Vidadhaati Poorvam
Yo Vai Vedaamshcha Prahinoti Tasmai |
Tamhadevamaatma Buddhiprakaasham
Mumukshhurvai Sharanamaham Prapadye ||

Dhyaanam

Om Maunavyaakhyaa Prakatitaparabrahmatatvamyuvaanam
Varshishhthaamtevasadrrishhiganairaavrritam Brahmanishhthaih |
Aacaaryemdram Karakalita Chinmudramaanamdamoortim
Svaatmaraamam Muditavadanam Dakshhinaamoortimeede ||

Vatavitapisameepe Bhoomibhaage Nishhannam
Sakalamunijanaanaam Gnyaanadaataaramaaraat |
Tribhuvanagurumeesham Dakshhinaamoortidevam
Jananamaranaduhkhaccheda Dakshham Namaami ||

Citram Vatatarormoole Vrriddhaah Shishhyaah Gururyuvaa |
Gurostu Maunavyaakhyaanam Shishhyaastucchinnasamshayaah ||

Om Namah Pranavaarthaaya Shuddhagnyaanaikamoortaye |
Nirmalaaya Prashaamtaaya Dakshhinaamoortaye Namah ||

Gururbrahmaa Gururvishhnuh Gururdevo Maheshvarah |
Gurussaakshhaat Param Brahmaa Tasmai Shree Gurave Namah ||

Nidhaye Sarvavidyaanaam Bhishhaje Bhavaroginaam |
Gurave Sarvalokaanaam Dakshhinaamoortaye Namah ||

Chidoghanaaya Maheshaaya Vatamoolanivaasine |
Saccidaanamda Roopaaya Dakshhinaamoortaye Namah ||

Eeshvaro Gururaatmeti Mootribheda Vibhaagine |
Vyomavad Vyaaptadehaaya Dakshhinaamoortaye Namah ||

Amgushhthatarjaneeyogamudraa Vyaajenayoginaam |
Shrrityartham Brahmajeevaikyam Darshayanyogataa Shivah ||

Om Shaamtih Shaamtih Shaamtih ||

Vishvamdarpana Drrishyamaana Nagaree Tulyam Nijaamtargatam
Pashyannaatmani Maayayaa Bahirivodbhootam Yathaanidrayaa |
Yassaakshhaatkurute Prabhodhasamaye Svaatmaaname Vaadvayam
Tasmai Shreegurumoortaye Nama Idam Shree Dakshhinaamoortaye || 1 ||

Beejasyaamtati Vaamkuro Jagaditam Praannarvikalpam Punah
Maayaakalpita Deshakaalakalanaa Vaichitryachitreekrritam |
Maayaaveeva Vijrrimbhayatyapi Mahaayogeeva Yah Svechchayaa
Tasmai Shreegurumoortaye Nama Idam Shree Dakshhinaamoortaye || 2 ||

Yasyaiva Sphuranam Sadaatmakamasatkalpaarthakam Bhaasate
Saakshhaattatvamaseeti Vedavachasaa Yo Bodhayatyaashritaan |
Yassaakshhaatkaranaadbhavenna Puranaavrrittirbhavaambhonidhau
Tasmai Shreegurumoortaye Nama Idam Shree Dakshhinaamoortaye || 3 ||

Naanaachchidra Ghatodara Sthita Mahaadeepa Prabhaabhaasvaram
Gnyaanam Yasya Tu Chakshhuraadikarana Dvaaraa Bahih Spamdate |
Jaanaameeti Tameva Bhaamtamanubhaatyetatsamastam Jagat
Tasmai Shree Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshhinaamoortaye || 4 ||

Deham Praanamapeemdriyaanyapi Chalaam Buddhim Cha Shoonyam Viduh
Stree Baalaamdha Jadopamaastvahamiti Bhraamtaabhrrisham Vaadinah |
Maayaashakti Vilaasakalpita Mahaavyaamoha Samhaarine
Tasmai Shree Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshhinaamoortaye || 5 ||

Raahugrasta Divaakaremdu Sadrrisho Maayaa Samaachchaadanaat
Sanmaatrah Karanopa Samharanato Yo.Abhootsushhuptah Pumaan |
Praagasvaapsamiti Prabhodasamaye Yah Pratyabhignyaayate
Tasmai Shree Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshhinaamoortaye || 6 ||

Baalyaadishhvapi Jaagradaadishhu Tathaa Sarvaasvavasthaasvapi
Vyaavrrittaa Svanu Vartamaana Mahamityamtah Sphuramtam Sadaa |
Svaatmaanam Prakateekaroti Bhajataam Yo Mudrayaa Bhadrayaa
Tasmai Shree Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshhinaamoortaye || 7 ||

Vishvam Pashyati Kaaryakaaranatayaa Svasvaamisambamdhatah
Shishhyachaaryatayaa Tathaiva Pitrri Putraadyaatmanaa Bhedatah |
Svapne Jaagrati Vaa Ya Eshha Purushho Maayaa Paribhraamitah
Tasmai Shree Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshhinaamoortaye || 8 ||

Bhoorambhaamsyanalo.Anilo.Ambara Maharnaatho Himaamshuh Pumaan
Ityaabhaati Charaacharaatmakamidam Yasyaiva Moortyashhtakam |
Naanyatkimchana Vidyate Vimrrishataam Yasmaatparasmaadvibho
Tasmai Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshhinaamoortaye || 9 ||

Sarvaatmatvamiti Sphuteekrritamidam Yasmaadamushhmin Stave
Tenaasva Shravanaattadartha Mananaaddhyaanaaccha Samkeertanaat |
Sarvaatmatvamahaavibhooti Sahitam Syaadeeshvaratvam Svatah
Siddhyettatpunarashhtadhaa Parinatam Chaishvarya Mavyaahatam || 10 ||

|| Iti Shreemacchamkaraacaaryaviracitam Dakshhinaamurtistotram Sampoornam ||

– Dakshinamurthy Stotram in English

Dakshinamurthy Stotram Telugu PDF

Dakshinamurthy Stotram Telugu PDF

For free Pdf download go through the link  Dakshinamurthy Stotram in Telugu PDF

Dakshinamurthy-Stotram-In-Telugu-PDF

Leave a Comment