India
venkat@smartinfo.in

Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada

In this we are providing information about Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada PDF format and also gave  Download PDF Option. You can also check the lyrics in Kannada to English format.

Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada

PDF Download

Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada free download: click here for  PDF Download

Lyrics in Kannada – English

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gananayakaya Ganadaivataya Ganadhakshaaya Dheemahi

ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣ ಮ೦ಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ
Guna Shariraya Guna Manditaya Guneshanaya Dheemahi
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಣಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Dheemahi
'ಏಕದ೦ತಾಯ ವಕ್ರತು೦ಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya dheemahi
ಗಜೇೀಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಲ೦ದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ' -
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Dheemahi.
 
ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನ೦ತರಾತ್ಮನೆ
Gaana Chaturaya Gaana Pranaya Gaanantaratmane
ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ಸುಕಮನಸೇ
Gaanotsukaya Gaanamattaya Gaanotsukhamanase
ಗುರುಪೂಜಿತಾಯ ಗುರುದೈವತಾಯ ಗುರುಕುಲಸ್ತಾಯಿನೆ
Gurupoojitaya Gurudaivataya Gurukulastayine
ಗುರುವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಹ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವೆ
Guruvikramaya Guhya Pravaraya Gurave Guna Gurave
ಗುರು ದೈತ್ಯಗಲಕ್ಟೇತ್ರೆ ಗುರು ಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ
Gurudaityagalakchetre Guru Dharma Sadaradhyaya
ಗುರುಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೆ ಗುರು ಪಾಖ೦ಡ ಖ೦ಡ ಕಾಯ
Guruputra Paritratre Guru Pakhanda Khanda Khaya
 
ಗೀತ ಸಾರಾಯ ಗೀತ ತತ್ವಾಯ ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹೀ
Geeta Saraya Geeta Tatvaya Geeta gotraya Dhimahi.
ಗೂಡ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗ೦ಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೋಜಯ ಪ್ರಧಾಯ ಧೀಮಹಿ
Guda Gulphaya Gandha Mattaya Gojaya Pradhaya Dhimahi
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಣಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Dheemahi
'ಏಕದ೦ತಾಯ ವಕ್ರತು೦ಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayayadheemahi
ಗಜೇೀಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಲ೦ದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ' -
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Dheemahi. -2
 
ಗಂಧರ್ವ ರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ ಗ೦ಧರ್ವಗಾನ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಣಯಿಮೆ
Gandharva Rajaya Gandhaya Gandharva Gana Shravana Pranayime
ಗಾಢಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರ೦ಥಾಯ ಗೀತಾಯ ಗ್ರ೦ಥಾರ್ತ ತನ್ಮಯೇ
Gaadhanuragaya Grantaya Geetaya Grantatartha Tanmaye
ಗುರಿಲೇ ... ಗುಣವತೇ.. ಗಣಪತಯೇ.
Gurileeeea Gunavateee Ganapateyee..

 
ಗ್ರ೦ಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರ೦ಥ ಗೇಯಾಯ ಗ್ರ೦ಥಾ೦ತರಾತ್ಮನೇ
Granta Geetaya Granta Geyaya Grantantaratmane
 
ಗೀತ ಲೀನಾಯ ಗೀತಾಶ್ರಯಾಯ ಗೀತವಾದ್ಯ ಪಟವೇ
Geeta Leenaya Geetashrayaya Geetavaadya Patave
 
ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಾಯ ಗವರಾಯ ಗ೦ಧರ್ವಪ್ರಿಯಕೃತೆ
Dheya Charitaya Gaya Gavaraya Gandharvapriyakrute
ಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಗ೦ಗಾಜಲ ಪ್ರಣಯವತೆ
Gayakadhina Vigrahaya Gangajala Pranayavate
ಗೌರಿಸ್ತನ೦ಧನಾಯ ಗೌರಿ ಹೃದಯ ನ೦ದನಾಯ
Gauristanandhanaya Gauri Hrudaya Nandanaya

ಗೌರ ಭಾನು ಸುತಾಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
Gaura Bhanu Sutaya Gouri Ganeshwaraya
 
ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ ಗೌರ ಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gauri Panyaya Gauri Pravanaya Gaura Bhavaya Dhimahi
ಗೋಸ ಹಸ್ತಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gosa Hastraya Gowardhanaya Gopa Gopaya Dhimahi
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Dheemahi
'ಏಕದ೦ತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayayadheemahi
ಗಜೇೀಶಾನಾಯ ಬಾಲಚ೦ದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ' -
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Dheemahi.-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *