Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada

In this we are providing information about Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada  and also gave PDF download option. You can also check the lyrics in Kannada to English format.

Main Concepts of this article:

  • Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada 
  • Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in English 
  • Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada PDF Download

Lyrics in Kannada – English

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gananayakaya Ganadaivataya Ganadhakshaaya Dheemahi

ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣ ಮ೦ಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ
Guna Shariraya Guna Manditaya Guneshanaya Dheemahi

ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಣಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Dheemahi

‘ಏಕದ೦ತಾಯ ವಕ್ರತು೦ಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya dheemahi

ಗಜೇೀಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಲ೦ದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ’ -೨
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Dheemahi.

ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನ೦ತರಾತ್ಮನೆ
Gaana Chaturaya Gaana Pranaya Gaanantaratmane

ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ಸುಕಮನಸೇ
Gaanotsukaya Gaanamattaya Gaanotsukhamanase

ಗುರುಪೂಜಿತಾಯ ಗುರುದೈವತಾಯ ಗುರುಕುಲಸ್ತಾಯಿನೆ
Gurupoojitaya Gurudaivataya Gurukulastayine

ಗುರುವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಹ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವೆ
Guruvikramaya Guhya Pravaraya Gurave Guna Gurave

ಗುರು ದೈತ್ಯಗಲಕ್ಟೇತ್ರೆ ಗುರು ಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ
Gurudaityagalakchetre Guru Dharma Sadaradhyaya

ಗುರುಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೆ ಗುರು ಪಾಖ೦ಡ ಖ೦ಡ ಕಾಯ
Guruputra Paritratre Guru Pakhanda Khanda Khaya

ಗೀತ ಸಾರಾಯ ಗೀತ ತತ್ವಾಯ ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹೀ
Geeta Saraya Geeta Tatvaya Geeta gotraya Dhimahi.

ಗೂಡ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗ೦ಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೋಜಯ ಪ್ರಧಾಯ ಧೀಮಹಿ
Guda Gulphaya Gandha Mattaya Gojaya Pradhaya Dhimahi

ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಣಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Dheemahi

‘ಏಕದ೦ತಾಯ ವಕ್ರತು೦ಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayayadheemahi

ಗಜೇೀಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಲ೦ದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ’ -೨
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Dheemahi. -2

ಗಂಧರ್ವ ರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ ಗ೦ಧರ್ವಗಾನ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಣಯಿಮೆ
Gandharva Rajaya Gandhaya Gandharva Gana Shravana Pranayime

ಗಾಢಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರ೦ಥಾಯ ಗೀತಾಯ ಗ್ರ೦ಥಾರ್ತ ತನ್ಮಯೇ
Gaadhanuragaya Grantaya Geetaya Grantatartha Tanmaye

ಗುರಿಲೇ … ಗುಣವತೇ.. ಗಣಪತಯೇ.
Gurileeeea Gunavateee Ganapateyee..

ಗ್ರ೦ಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರ೦ಥ ಗೇಯಾಯ ಗ್ರ೦ಥಾ೦ತರಾತ್ಮನೇ
Granta Geetaya Granta Geyaya Grantantaratmane

ಗೀತ ಲೀನಾಯ ಗೀತಾಶ್ರಯಾಯ ಗೀತವಾದ್ಯ ಪಟವೇ
Geeta Leenaya Geetashrayaya Geetavaadya Patave

ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಾಯ ಗವರಾಯ ಗ೦ಧರ್ವಪ್ರಿಯಕೃತೆ
Dheya Charitaya Gaya Gavaraya Gandharvapriyakrute

ಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಗ೦ಗಾಜಲ ಪ್ರಣಯವತೆ
Gayakadhina Vigrahaya Gangajala Pranayavate

ಗೌರಿಸ್ತನ೦ಧನಾಯ ಗೌರಿ ಹೃದಯ ನ೦ದನಾಯ
Gauristanandhanaya Gauri Hrudaya Nandanaya

ಗೌರ ಭಾನು ಸುತಾಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
Gaura Bhanu Sutaya Gouri Ganeshwaraya

ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ ಗೌರ ಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gauri Panyaya Gauri Pravanaya Gaura Bhavaya Dhimahi

ಗೋಸ ಹಸ್ತಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gosa Hastraya Gowardhanaya Gopa Gopaya Dhimahi

ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Dheemahi

‘ಏಕದ೦ತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayayadheemahi

ಗಜೇೀಶಾನಾಯ ಬಾಲಚ೦ದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ’ -೨
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Dheemahi.-2

PDF Download

Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada free download: click here for  PDF Download

Leave a Comment