Gangashtakam Telugu

This article provide information about Gangashtakam Telugu with English subtiles. and also we provide PDF Download Features.

Main Contents :

Gangashtakam Telugu with English

భగవతి తవ తీరే నీరమత్రసనోహమ్
విగతవిషయతృష్ణ కృష్ణమారధాయమి |
సకలకలుషభంగే స్వర్గసోపనసంగే
తరలతరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద || 1 ||

bhagavati tava tire niramatrasano’ham
vigatavisayatrsnah krsnamaradhayami ।
sakalakalusabhamge svargasopanagamge
taralatarataramge devi gamge prasida ॥ 1॥

భగవతి భవలీలామౌలిమాలే తవాంభః
కణమణుపరిమాణం ప్రాణినో యే స్పృశంతి |
అమరనగరనారీచామరగ్రాహిణీనాం
విగతకలికలంకాతంకమంకే లుఠంతి || 2 ||

bhagavati bhavalilamaulimale tavambhah
kanamanuparimanam pranino ye sprsanti ।
amaranagaranaricamaramaragrahininam
vigatakalikalamkatamkamamke luthanti ॥ 2॥

బ్రహ్మాండం ఖండయంతీ హరశిరసి జటావల్లిముల్లాసయంతీ
స్వర్లోకాదాపతంతీ కనకగిరిగుహాగండశైలాత్‍స్ఖలంతీ |
క్షోణీపృష్ఠే లుఠంతీ దురితచయచమూనిర్భరం భర్త్సయంతీ
పాథోధిం పూరయంతీ సురనగరసరిత్పావనీ నః పునాతు || 3 ||

brahmandam khamdayanti harasirasi jatavallimullasayanti
kharllokat apatanti kanakagiriguhagandasailat skhalanti ।
ksoni prsthe luthanti duritacayacamunimrbharam bhartsayanti
pathodhim purayanti suranagarasarit pavani nah punatu ॥ 3॥

మజ్జన్మాతంగకుంభచ్యుతమదమదిరామోదమత్తాలిజాలం
స్నానైః సిద్ధాంగనానాం కుచయుగవిగలత్కుంకుమాసంగపింగమ్ |
సాయంప్రాతర్మునీనాం కుశకుసుమచయైశ్ఛిన్నతీరస్థనీరం
పాయన్నో గాంగమంభః కరికరమకరాక్రాంతరం హస్తరంగమ్ || 4 ||

majjanamatamgakumbhacyutamadamadiramodamattalijalam
snanamh siddhamgananam kucayugavigalat kumkumasamgapimgam ।
sayampratarmuninam kusakusumacayaih channatirasthaniram
paya nno gamgamambhah karikalabhakarakrantaram hastaramgam ॥ 4॥

ఆదావాదిపితామహస్య నియమవ్యాపారపాత్రే జలం
పశ్చాత్పన్నగశాయినో భగవతః పాదోదకం పావనమ్ |
భూయః శంభుజటావిభూషణమణిర్జహ్నోర్మహర్షేరియం
కన్యా కల్మషనాశినీ భగవతీ భాగీరథీ దృశ్యతే || 5 ||

adavadi pitamahasya niyamavyaparapatre jalam
pascat pannagasayino bhagavatah padodakam pavanam ।
bhuyah sambhujatavibhusanamanih jahanormaharseriyam
kanya kalmasanasini bhagavati bhagirathi drsyate ॥ 5॥

శైలేంద్రాదవతారిణీ నిజజలే మజ్జజ్జనోత్తారిణీ
పారావారవిహారిణీ భవభయశ్రేణీ సముత్సారిణీ |
శేషాంగైరనుకారిణీ హరశిరోవల్లీదలాకారిణీ
కాశీప్రాంతవిహారిణీ విజయతే గంగా మనోహారిణీ || 6 ||

sailendrat avatarini nijajale majjat janottarini
paravaraviharini bhavabhayasreni samutsarini ।
sesaheranukarini harasirovallidalakarini
kasiprantaviharini vijayate gamga manuharino ॥ 6॥

కుతో వీచీర్వీచిస్తవ యది గతా లోచనపథం
త్వమాపీతా పీతాంబరపురవాసం వితరసి |
త్వదుత్సంగే గంగే పతతి యది కాయస్తనుభృతాం
తదా మాతః శాంతక్రతవపదలాభోzప్యతిలఘుః || 7 ||

kuto vicirvicistava yadi gata locanapatham
tvamapita pitambarapugnivasam vitarasi ।
tvadutsamge gamge patati yadi kayastanubhrtam
tada matah satakratavapadalabho’pyatilaghuh ॥ 7॥

గంగే త్రైలోక్యసారే సకలసురవధూధౌతవిస్తీర్ణతోయే
పూర్ణబ్రహ్మస్వరూపే హరిచరణరజోహారిణి స్వర్గమార్గే |
ప్రాయశ్చితం యది స్యాత్తవ జలకాణికా బ్రహ్మహత్యాదిపాపే
కస్త్వాం స్తోతుం సమర్థః త్రిజగదఘహరే దేవి గంగే ప్రసీద || 8 ||

gamge trailokyasare sakalasuravadhudhautavistirnatoye
purnabrahmasvarupe haricaranarajoharini svargamarge ।
prayascitam yadi syat tava jalakanikra brahmahatyadipape
kastvam stotum samarthah trijagadaghahare devi gamge prasida ॥ 8॥

మాతర్జాహ్నవీ శంభుసంగమిలితే మౌళౌ నిధాయాంజలిం
త్వత్తీరే వపుషోzవసానసమయే నారాయణాంఘ్రిద్వయమ్ |
సానందం స్మరతో భవిష్యతి మమ ప్రాణప్రయాణోత్సవే
భూయాద్భక్తిరవిచ్యుతా హరిహరాద్వైతాత్మికా శాశ్వతీ || 9 ||

matarjahnavi sambhusamgavalite maulai nidhayañjalim
tvattire vapuso’vasanasamaye narayanamdhridvayam ।
sanandam smarato bhavisyati mama pranaprayanotsave
bhuyat bhaktiravicyuta hariharadvaitatmika sasvati ॥ 9॥

గంగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ప్రయతో నరః |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి || 10 ||

gamgastakamidam punyam yah pathet prayato narah ।
sarvapapavinirbhukto visnulokam sa gacchati ॥ 10॥

Gangashtakam in Telugu 

Gangashtakam in Telugu 

Gangashtakam Telugu
Gangashtakam in Telugu

Gangashtakam Telugu Download

Gangashtakam Telugu PDF:

For PDF Download go through the following link Gangashtakam Telugu PDF

Leave a Comment