Hanuman Chalisa Telugu Pdf

This article is going to provide information about Hanuman Chalisa Telugu Lyrics and also Hanuman Chalisa Telugu Pdf download feature. We gave the lyrics in Telugu and English formates.

Main Contents:

  • Hanuman Chalisa in Telugu
  • Hanuman Chalisa in English
  • Hanuman Chalisa Telugu PDf ( Download)

Hanuman Chalisa in Telugu

Hanuman chalisa in telugu

Hanuman-Chalisa-Telugu-Pdf

Telugu Hanuman Chalisa Lyrics

Telugu hanuman chalisa lyrics with English Sub Titles

దోహా
శ్రీగురుచరణసరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి |

Shri Guru Charan Sarooja-raj Nija manu Mukura Sudhaari
Baranau Rahubhara Bimala Yasha Jo Dayaka Phala Chari

బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌ పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార |

Budhee-Heen Thanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara
Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara

చౌపాయీ

జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | 1

Jai Hanuman gyan gun sagar
Jai Kapis tihun lok ujagar

రామదూత అతులితబలధామా
అంజనిపుత్ర పవనసుతనామా | 2

Ram doot atulit bal dhama
Anjaani-putra Pavan sut nama

మహావీర విక్రమ బజరంగీ
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | 3

Mahabir Bikram Bajrangi
Kumati nivar sumati Ke sangi

కంచనవరన విరాజ సువేసా
కానన కుండల కుంచిత కేశా | 4

Kanchan varan viraj subesa
Kanan Kundal Kunchit Kesha

హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై | 5

Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje
Kaandhe moonj janehu sajai

శంకరసువన కేసరీనందన
తేజ ప్రతాప మహాజగవందన | 6

Sankar suvan kesri Nandan
Tej prataap maha jag vandan

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర | 7

Vidyavaan guni ati chatur
Ram kaj karibe ko aatur

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా
రామ లఖన సీతా మన బసియా | 8

Prabu charitra sunibe-ko rasiya
Ram Lakhan Sita man Basiya

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా
వికట రూప ధరి లంక జరావా | 9

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava
Vikat roop dhari lank jarava

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే | 10

Bhima roop dhari asur sanghare
Ramachandra ke kaj sanvare

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే | 11

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi ur laye

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ
కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ | 12

Raghupati Kinhi bahut badai
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైం
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై | 13

Sahas badan tumharo yash gaave
Asa-kahi Shripati kanth lagaave

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా
నారద శారద సహిత అహీశా | 14

Sankadhik Brahmaadi Muneesa
Narad-Sarad sahit Aheesa

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే | 15

Yam Kuber Digpaal Jahan te
Kavi kovid kahi sake kahan te

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | 16

Tum upkar Sugreevahin keenha
Ram milaye rajpad deenha

తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | 17

Tumharo mantra Vibheeshan maana
Lankeshwar Bhaye Sub jag jana

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ | 18

Yug sahastra jojan par Bhanu
Leelyo tahi madhur phal janu

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖమాహీ
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీం | 19

Prabhu mudrika meli mukh mahee
Jaladhi langhi gaye achraj nahee

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | 20

Durgaam kaj jagath ke jete
Sugam anugraha tumhre tete

రామ ద్వారే తుమ రఖవారే
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | 21

Ram dwaare tum rakhvare
Hoat na agya binu paisare

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా | 22

Sub sukh lahae tumhari sar na
Tum rakshak kahu ko dar naa

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై
తీనోం లోక హాంక తేం కాంపై | 23

Aapan tej samharo aapai
Teenhon lok hank te kanpai

భూత పిశాచ నికట నహిం ఆవై
మహావీర జబ నామ సునావై | 24

Bhoot pisaach Nikat nahin aavai
Mahavir jab naam sunavae

నాసై రోగ హరై సబ పీరా
జపత నిరంతర హనుమత వీరా | 25

Nase rog harae sab peera
Japat nirantar Hanumant beera

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | 26

Sankat se Hanuman chudavae
Man Karam Vachan dyan jo lavai

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా | 27

Sab par Ram tapasvee raja
Tin ke kaj sakal Tum saja

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై
సోయీ అమిత జీవన ఫల పావై | 28

Aur manorath jo koi lavai
Sohi amit jeevan phal pavai

చారోం యుగ పరతాప తుమ్హారా
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | 29

Charon Yug partap tumhara
Hai persidh jagat ujiyara

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే
అసుర నికందన రామ దులారే | 30

Sadhu Sant ke tum Rakhware
Asur nikandan Ram dulhare

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా
అస వర దీన జానకీ మాతా | 31

Ashta-sidhi nav nidhi ke dhata
As-var deen Janki mata

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా | 32

Ram rasayan tumhare pasa
Sada raho Raghupati ke dasa

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై
జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై | 33

Tumhare bhajan Ram ko pavai
Janam-janam ke dukh bisraavai

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ | 34

Anth-kaal Raghuvir pur jayee
Jahan janam Hari-Bakht Kahayee

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | 35

Aur Devta Chit na dharehi
Hanumanth se hi sarve sukh karehi

సంకట హరై మిటై సబ పీరా –
జో సుమిరై హనుమత బలబీరా | 36

Sankat kate-mite sab peera
Jo sumirai Hanumat Balbeera

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ | 37

Jai Jai Jai Hanuman Gosahin
Kripa Karahu Gurudev ki nyahin

జో శత బార పాఠ కర కోయీ
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ | 38

Jo sat bar path kare kohi
Chutehi bandhi maha sukh hohi

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా | 39

Jo yah padhe Hanuman Chalisa
Hoye siddhi sakhi Gaureesa

తులసీదాస సదా హరి చేరా
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా | 40

Tulsidas sada hari chera
Keejai Nath Hridaye mein dera

దోహా
పవనతనయ సంకట హరణ మంగల మూరతి రూప్
రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుర భూప్ |

Pavan Tanay Sankat Harana Mangala Murati Roop
Ram Lakhana Sita Sahita Hriday Basahu Soor Bhoop

Hanuman Chalisa in Telugu PDf

Hanuman Chalisa in Telugu Pdf  or Telugu Hanuman Chalisa PDF :

Go through the following link for PDF Download

Leave a Comment