Lalitha Sahasranama in Telugu PDF

This article is going to provide information about Lalitha Sahasranama in Telugu PDF. We provided the provide Lalitha Sahasranamam in Telugu and English Language and also Free PDF download feature.

Main Contents:

Lalitha Sahasranama in Telugu PDF Download

Lalitha Sahasranama in Telugu PDF

For free PDF download go through the following link Lalitha Sahasranama PDF in Telugu

Lalitha Sahasranama PDF in Telugu PReview

Lalitha-Sahasranama-in-Telugu-PDF

Lalitha Sahasranamam in Telugu with English 

హరిః ఓం

Harih Om

శ్రీ మాతా, శ్రీ మహారాజ్ఞీ, శ్రీమత్-సింహాసనేశ్వరీ |

Shree Maataa, Shree Mahaaraagnyee, Shreemat-simhaasaneshvaree |

చిదగ్ని కుండసంభూతా, దేవకార్యసముద్యతా ‖ 1 ‖

Chidagni Kumdasambhootaa, Devakaaryasamudyataa ‖ 1 ‖

ఉద్యద్భాను సహస్రాభా, చతుర్బాహు సమన్వితా |

Udyadbhaanu Sahasraabhaa, Chaturbaahu Samanvitaa |

రాగస్వరూప పాశాఢ్యా, క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా ‖ 2 ‖

Raagasvaroopa Paashaadhyaa, Krodhaakaaraamkushojjvalaa ‖ 2 ‖

మనోరూపేక్షుకోదండా, పంచతన్మాత్ర సాయకా |

Manoroopekshhukodamdaa, Pamchatanmaatra Saayakaa |

నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్-బ్రహ్మాండమండలా ‖ 3 ‖

Nijaaruna Prabhaapoora Majjad-brahmaamdamamdalaa ‖ 3 ‖

చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధిక లసత్కచా

Champakaashoka Punnaaga Saugamdhika Lasatkachaa

కురువింద మణిశ్రేణీ కనత్కోటీర మండితా ‖ 4 ‖

Kuruvimda Manishrenee Kanatkoteera Mamditaa ‖ 4 ‖

అష్టమీ చంద్ర విభ్రాజ దళికస్థల శోభితా |

Ashhtamee Chamdra Vibhraaja Dalikasthala Shobhitaa |

ముఖచంద్ర కళంకాభ మృగనాభి విశేషకా ‖ 5 ‖

Mukhachamdra Kalamkaabha Mrriganaabhi Visheshhakaa ‖ 5 ‖

వదనస్మర మాంగల్య గృహతోరణ చిల్లికా |

Vadanasmara Maamgalya Grrihatorana Chillikaa |

వక్త్రలక్ష్మీ పరీవాహ చలన్మీనాభ లోచనా ‖ 6 ‖

Vaktralakshhmee Pareevaaha Chalanmeenaabha Lochanaa ‖ 6 ‖

నవచంపక పుష్పాభ నాసాదండ విరాజితా |

Navachampaka Pushhpaabha Naasaadamda Viraajitaa |

తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భాసురా ‖ 7 ‖

Taaraakaamti Tiraskaari Naasaabharana Bhaasuraa ‖ 7 ‖

కదంబ మంజరీక్లుప్త కర్ణపూర మనోహరా |

Kadamba Mamjareeklupta Karnapoora Manoharaa |

తాటంక యుగళీభూత తపనోడుప మండలా ‖ 8 ‖

Taatamka Yugaleebhoota Tapanodupa Mamdalaa ‖ 8 ‖

పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావి కపోలభూః |

Padmaraaga Shilaadarsha Paribhaavi Kapolabhooh |

నవవిద్రుమ బింబశ్రీః న్యక్కారి రదనచ్ఛదా ‖ 9 ‖

Navavidruma Bimbashreeh Nyakkaari Radanachchadaa ‖ 9 ‖

శుద్ధ విద్యాంకురాకార ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్జ్వలా |

Shuddha Vidyaamkuraakaara Dvijapamkti Dvayojjvalaa |

కర్పూరవీటి కామోద సమాకర్షద్దిగంతరా ‖ 10 ‖

Karpooraveeti Kaamoda Samaakarshhaddigamtaraa ‖ 10 ‖

నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భత్సిత కచ్ఛపీ |

Nijasallaapa Maadhurya Vinirbhatsita Kachchapee |

మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జత్-కామేశ మానసా ‖ 11 ‖

Mamdasmita Prabhaapoora Majjat-kaamesha Maanasaa ‖ 11 ‖

అనాకలిత సాదృశ్య చుబుక శ్రీ విరాజితా |

Anaakalita Saadrrishya Chubuka Shree Viraajitaa |

కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్రశోభిత కంథరా ‖ 12 ‖

Kaameshabaddha Maamgalya Sootrashobhita Kamtharaa ‖ 12 ‖

కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్వితా |

Kanakaamgada Keyoora Kamaneeya Bhujaanvitaa |

రత్నగ్రైవేయ చింతాక లోలముక్తా ఫలాన్వితా ‖ 13 ‖

Ratnagraiveya Chimtaaka Lolamuktaa Phalaanvitaa ‖ 13 ‖

కామేశ్వర ప్రేమరత్న మణి ప్రతిపణస్తనీ|

Kaameshvara Premaratna Mani Pratipanastanee|

నాభ్యాలవాల రోమాళి లతాఫల కుచద్వయీ ‖ 14 ‖

Naabhyaalavaala Romaali Lataaphala Kuchadvayee ‖ 14 ‖

లక్ష్యరోమలతా ధారతా సమున్నేయ మధ్యమా |

Lakshhyaromalataa Dhaarataa Samunneya Madhyamaa |

స్తనభార దళన్-మధ్య పట్టబంధ వళిత్రయా ‖ 15 ‖

Stanabhaara Dalan-madhya Pattabamdha Valitrayaa ‖ 15 ‖

అరుణారుణ కౌసుంభ వస్త్ర భాస్వత్-కటీతటీ |

Arunaaruna Kausumbha Vastra Bhaasvat-kateetatee |

రత్నకింకిణి కారమ్య రశనాదామ భూషితా ‖ 16 ‖

Ratnakimkini Kaaramya Rashanaadaama Bhooshhitaa ‖ 16 ‖

కామేశ జ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరు ద్వయాన్వితా |

Kaamesha Gnyaata Saubhaagya Maardavoru Dvayaanvitaa |

మాణిక్య మకుటాకార జానుద్వయ విరాజితా ‖ 17 ‖

Maanikya Makutaakaara Jaanudvaya Viraajitaa ‖ 17 ‖

ఇంద్రగోప పరిక్షిప్త స్మర తూణాభ జంఘికా |

Imdragopa Parikshhipta Smara Toonaabha Jamghikaa |

గూఢగుల్భా కూర్మపృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపదాన్వితా ‖ 18 ‖

Goodhagulbhaa Koormaprrishhtha Jayishhnu Prapadaanvitaa ‖ 18 ‖

నఖదీధితి సంఛన్న నమజ్జన తమోగుణా |

Nakhadeedhiti Samchanna Namajjana Tamogunaa |

పదద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహా ‖ 19 ‖

Padadvaya Prabhaajaala Paraakrrita Saroruhaa ‖ 19 ‖

శింజాన మణిమంజీర మండిత శ్రీ పదాంబుజా |

Shimjaana Manimamjeera Mamdita Shree Padaambujaa |

మరాళీ మందగమనా, మహాలావణ్య శేవధిః ‖ 20 ‖

Maraalee Mamdagamanaa, Mahaalaavanya Shevadhih ‖ 20 ‖

సర్వారుణాఽనవద్యాంగీ సర్వాభరణ భూషితా |

Sarvaarunaa.Anavadyaamgee Sarvaabharana Bhooshhitaa |

శివకామేశ్వరాంకస్థా, శివా, స్వాధీన వల్లభా ‖ 21 ‖

Shivakaameshvaraamkasthaa, Shivaa, Svaadheena Vallabhaa ‖ 21 ‖

సుమేరు మధ్యశృంగస్థా, శ్రీమన్నగర నాయికా |

Sumeru Madhyashrrimgasthaa, Shreemannagara Naayikaa |

చింతామణి గృహాంతస్థా, పంచబ్రహ్మాసనస్థితా ‖ 22 ‖

Chimtaamani Grrihaamtasthaa, Pamchabrahmaasanasthitaa ‖ 22 ‖

మహాపద్మాటవీ సంస్థా, కదంబ వనవాసినీ |

Mahaapadmaatavee Samsthaa, Kadamba Vanavaasinee |

సుధాసాగర మధ్యస్థా, కామాక్షీ కామదాయినీ ‖ 23 ‖

Sudhaasaagara Madhyasthaa, Kaamaakshhee Kaamadaayinee ‖ 23 ‖

దేవర్షి గణసంఘాత స్తూయమానాత్మ వైభవా |

Devarshhi Ganasamghaata Stooyamaanaatma Vaibhavaa |

భండాసుర వధోద్యుక్త శక్తిసేనా సమన్వితా ‖ 24 ‖

Bhamdaasura Vadhodyukta Shaktisenaa Samanvitaa ‖ 24 ‖

సంపత్కరీ సమారూఢ సింధుర వ్రజసేవితా |

Sampatkaree Samaaroodha Simdhura Vrajasevitaa |

అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటికోటి భిరావృతా ‖ 25 ‖

Ashvaaroodhaadhishhthitaashva Kotikoti Bhiraavrritaa ‖ 25 ‖

చక్రరాజ రథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృతా |

Chakraraaja Rathaaroodha Sarvaayudha Parishhkrritaa |

గేయచక్ర రథారూఢ మంత్రిణీ పరిసేవితా ‖ 26 ‖

Geyachakra Rathaaroodha Mamtrinee Parisevitaa ‖ 26 ‖

కిరిచక్ర రథారూఢ దండనాథా పురస్కృతా |

Kirichakra Rathaaroodha Damdanaathaa Puraskrritaa |

జ్వాలామాలిని కాక్షిప్త వహ్నిప్రాకార మధ్యగా ‖ 27 ‖

Jvaalaamaalini Kaakshhipta Vahnipraakaara Madhyagaa ‖ 27 ‖

భండసైన్య వధోద్యుక్త శక్తి విక్రమహర్షితా |

Bhamdasainya Vadhodyukta Shakti Vikramaharshhitaa |

నిత్యా పరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సముత్సుకా ‖ 28 ‖

Nityaa Paraakramaatopa Nireekshhana Samutsukaa ‖ 28 ‖

భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాలావిక్రమ నందితా |

Bhamdaputra Vadhodyukta Baalaavikrama Namditaa |

మంత్రిణ్యంబా విరచిత విషంగ వధతోషితా ‖ 29 ‖

Mamtrinyambaa Virachita Vishhamga Vadhatoshhitaa ‖ 29 ‖

విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహీ వీర్యనందితా |

Vishukra Praanaharana Vaaraahee Veeryanamditaa |

కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వరా ‖ 30 ‖

Kaameshvara Mukhaaloka Kalpita Shree Ganeshvaraa ‖ 30 ‖

మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షితా |

Mahaaganesha Nirbhinna Vighnayamtra Praharshhitaa |

భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణీ ‖ 31 ‖

Bhamdaasuremdra Nirmukta Shastra Pratyastra Varshhinee ‖ 31 ‖

కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః |

Karaamguli Nakhotpanna Naaraayana Dashaakrritih |

మహాపాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనికా ‖ 32 ‖

Mahaapaashupataastraagni Nirdagdhaasura Sainikaa ‖ 32 ‖

కామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధ సభండాసుర శూన్యకా |

Kaameshvaraastra Nirdagdha Sabhamdaasura Shoonyakaa |

బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవసంస్తుత వైభవా ‖ 33 ‖

Brahmopemdra Mahemdraadi Devasamstuta Vaibhavaa ‖ 33 ‖

హరనేత్రాగ్ని సందగ్ధ కామ సంజీవనౌషధిః |

Haranetraagni Samdagdha Kaama Samjeevanaushhadhih |

శ్రీమద్వాగ్భవ కూటైక స్వరూప ముఖపంకజా ‖ 34 ‖

Shreemadvaagbhava Kootaika Svaroopa Mukhapamkajaa ‖ 34 ‖

కంఠాధః కటిపర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణీ |

Kamthaadhah Katiparyamta Madhyakoota Svaroopinee |

శక్తికూటైక తాపన్న కట్యథోభాగ ధారిణీ ‖ 35 ‖

Shaktikootaika Taapanna Katyathobhaaga Dhaarinee ‖ 35 ‖

మూలమంత్రాత్మికా, మూలకూట త్రయ కళేబరా |

Moolamamtraatmikaa, Moolakoota Traya Kalebaraa |

కుళామృతైక రసికా, కుళసంకేత పాలినీ ‖ 36 ‖

Kulaamrritaika Rasikaa, Kulasamketa Paalinee ‖ 36 ‖

కుళాంగనా, కుళాంతఃస్థా, కౌళినీ, కుళయోగినీ |

Kulaamganaa, Kulaamtahsthaa, Kaulinee, Kulayoginee |

అకుళా, సమయాంతఃస్థా, సమయాచార తత్పరా ‖ 37 ‖

Akulaa, Samayaamtahsthaa, Samayaachaara Tatparaa ‖ 37 ‖

మూలాధారైక నిలయా, బ్రహ్మగ్రంథి విభేదినీ |

Moolaadhaaraika Nilayaa, Brahmagramthi Vibhedinee |

మణిపూరాంత రుదితా, విష్ణుగ్రంథి విభేదినీ ‖ 38 ‖

Manipooraamta Ruditaa, Vishhnugramthi Vibhedinee ‖ 38 ‖

ఆజ్ఞా చక్రాంతరాళస్థా, రుద్రగ్రంథి విభేదినీ |

Aagnyaa Chakraamtaraalasthaa, Rudragramthi Vibhedinee |

సహస్రారాంబుజా రూఢా, సుధాసారాభి వర్షిణీ ‖ 39 ‖

Sahasraaraambujaa Roodhaa, Sudhaasaaraabhi Varshhinee ‖ 39 ‖

తటిల్లతా సమరుచిః, షట్-చక్రోపరి సంస్థితా |

Tatillataa Samaruchih, Shhat-chakropari Samsthitaa |

మహాశక్తిః, కుండలినీ, బిసతంతు తనీయసీ ‖ 40 ‖

Mahaashaktih, Kumdalinee, Bisatamtu Taneeyasee ‖ 40 ‖

భవానీ, భావనాగమ్యా, భవారణ్య కుఠారికా |

Bhavaanee, Bhaavanaagamyaa, Bhavaaranya Kuthaarikaa |

భద్రప్రియా, భద్రమూర్తి, ర్భక్తసౌభాగ్య దాయినీ ‖ 41 ‖

Bhadrapriyaa, Bhadramoorti, Rbhaktasaubhaagya Daayinee ‖ 41 ‖

భక్తిప్రియా, భక్తిగమ్యా, భక్తివశ్యా, భయాపహా |

Bhaktipriyaa, Bhaktigamyaa, Bhaktivashyaa, Bhayaapahaa |

శాంభవీ, శారదారాధ్యా, శర్వాణీ, శర్మదాయినీ ‖ 42 ‖

Shaambhavee, Shaaradaaraadhyaa, Sharvaanee, Sharmadaayinee ‖ 42 ‖

శాంకరీ, శ్రీకరీ, సాధ్వీ, శరచ్చంద్రనిభాననా |

Shaamkaree, Shreekaree, Saadhvee, Sharachchamdranibhaananaa |
శాతోదరీ, శాంతిమతీ, నిరాధారా, నిరంజనా ‖ 43 ‖

Shaatodaree, Shaamtimatee, Niraadhaaraa, Niramjanaa ‖ 43 ‖

నిర్లేపా, నిర్మలా, నిత్యా, నిరాకారా, నిరాకులా |

Nirlepaa, Nirmalaa, Nityaa, Niraakaaraa, Niraakulaa |

నిర్గుణా, నిష్కళా, శాంతా, నిష్కామా, నిరుపప్లవా ‖ 44 ‖

Nirgunaa, Nishhkalaa, Shaamtaa, Nishhkaamaa, Nirupaplavaa ‖ 44 ‖

నిత్యముక్తా, నిర్వికారా, నిష్ప్రపంచా, నిరాశ్రయా |

Nityamuktaa, Nirvikaaraa, Nishhprapamchaa, Niraashrayaa |

నిత్యశుద్ధా, నిత్యబుద్ధా, నిరవద్యా, నిరంతరా ‖ 45 ‖

Nityashuddhaa, Nityabuddhaa, Niravadyaa, Niramtaraa ‖ 45 ‖

నిష్కారణా, నిష్కళంకా, నిరుపాధి, ర్నిరీశ్వరా |

Nishhkaaranaa, Nishhkalamkaa, Nirupaadhi, Rnireeshvaraa |

నీరాగా, రాగమథనీ, నిర్మదా, మదనాశినీ ‖ 46 ‖

Neeraagaa, Raagamathanee, Nirmadaa, Madanaashinee ‖ 46 ‖

నిశ్చింతా, నిరహంకారా, నిర్మోహా, మోహనాశినీ |

Nishchimtaa, Nirahamkaaraa, Nirmohaa, Mohanaashinee |

నిర్మమా, మమతాహంత్రీ, నిష్పాపా, పాపనాశినీ ‖ 47 ‖

Nirmamaa, Mamataahamtree, Nishhpaapaa, Paapanaashinee ‖ 47 ‖

నిష్క్రోధా, క్రోధశమనీ, నిర్లోభా, లోభనాశినీ |

Nishhkrodhaa, Krodhashamanee, Nirlobhaa, Lobhanaashinee |

నిఃసంశయా, సంశయఘ్నీ, నిర్భవా, భవనాశినీ ‖ 48 ‖

Nihsamshayaa, Samshayaghnee, Nirbhavaa, Bhavanaashinee ‖ 48 ‖

నిర్వికల్పా, నిరాబాధా, నిర్భేదా, భేదనాశినీ |

Nirvikalpaa, Niraabaadhaa, Nirbhedaa, Bhedanaashinee |

నిర్నాశా, మృత్యుమథనీ, నిష్క్రియా, నిష్పరిగ్రహా ‖ 49 ‖

Nirnaashaa, Mrrityumathanee, Nishhkriyaa, Nishhparigrahaa ‖ 49 ‖

నిస్తులా, నీలచికురా, నిరపాయా, నిరత్యయా |

Nistulaa, Neelachikuraa, Nirapaayaa, Niratyayaa |

దుర్లభా, దుర్గమా, దుర్గా, దుఃఖహంత్రీ, సుఖప్రదా ‖ 50 ‖

Durlabhaa, Durgamaa, Durgaa, Duhkhahamtree, Sukhapradaa ‖ 50 ‖

దుష్టదూరా, దురాచార శమనీ, దోషవర్జితా |

Dushhtadooraa, Duraachaara Shamanee, Doshhavarjitaa |

సర్వజ్ఞా, సాంద్రకరుణా, సమానాధికవర్జితా ‖ 51 ‖

Sarvagnyaa, Saamdrakarunaa, Samaanaadhikavarjitaa ‖ 51 ‖

సర్వశక్తిమయీ, సర్వమంగళా, సద్గతిప్రదా |

Sarvashaktimayee, Sarvamamgalaa, Sadgatipradaa |

సర్వేశ్వరీ, సర్వమయీ, సర్వమంత్ర స్వరూపిణీ ‖ 52 ‖

Sarveshvaree, Sarvamayee, Sarvamamtra Svaroopinee ‖ 52 ‖

సర్వయంత్రాత్మికా, సర్వతంత్రరూపా, మనోన్మనీ |

Sarvayamtraatmikaa, Sarvatamtraroopaa, Manonmanee |

మాహేశ్వరీ, మహాదేవీ, మహాలక్ష్మీ, ర్మృడప్రియా ‖ 53 ‖

Maaheshvaree, Mahaadevee, Mahaalakshhmee, Rmrridapriyaa ‖ 53 ‖

మహారూపా, మహాపూజ్యా, మహాపాతక నాశినీ |

Mahaaroopaa, Mahaapoojyaa, Mahaapaataka Naashinee |

మహామాయా, మహాసత్త్వా, మహాశక్తి ర్మహారతిః ‖ 54 ‖

Mahaamaayaa, Mahaasattvaa, Mahaashakti Rmahaaratih ‖ 54 ‖

మహాభోగా, మహైశ్వర్యా, మహావీర్యా, మహాబలా |

Mahaabhogaa, Mahaishvaryaa, Mahaaveeryaa, Mahaabalaa |

మహాబుద్ధి, ర్మహాసిద్ధి, ర్మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ ‖ 55 ‖

Mahaabuddhi, Rmahaasiddhi, Rmahaayogeshvareshvaree ‖ 55 ‖

మహాతంత్రా, మహామంత్రా, మహాయంత్రా, మహాసనా |

Mahaatamtraa, Mahaamamtraa, Mahaayamtraa, Mahaasanaa |

మహాయాగ క్రమారాధ్యా, మహాభైరవ పూజితా ‖ 56 ‖

Mahaayaaga Kramaaraadhyaa, Mahaabhairava Poojitaa ‖ 56 ‖

మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణీ |

Maheshvara Mahaakalpa Mahaataamdava Saakshhinee |

మహాకామేశ మహిషీ, మహాత్రిపుర సుందరీ ‖ 57 ‖

Mahaakaamesha Mahishhee, Mahaatripura Sumdaree ‖ 57 ‖

చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా, చతుష్షష్టి కళామయీ |

Chatuhshhashhtyupachaaraadhyaa, Chatushhshhashhti Kalaamayee |

మహా చతుష్షష్టి కోటి యోగినీ గణసేవితా ‖ 58 ‖

Mahaa Chatushhshhashhti Koti Yoginee Ganasevitaa ‖ 58 ‖

మనువిద్యా, చంద్రవిద్యా, చంద్రమండలమధ్యగా |

Manuvidyaa, Chamdravidyaa, Chamdramamdalamadhyagaa |

చారురూపా, చారుహాసా, చారుచంద్ర కళాధరా ‖ 59 ‖

Chaaruroopaa, Chaaruhaasaa, Chaaruchamdra Kalaadharaa ‖ 59 ‖

చరాచర జగన్నాథా, చక్రరాజ నికేతనా |

Charaachara Jagannaathaa, Chakraraaja Niketanaa |

పార్వతీ, పద్మనయనా, పద్మరాగ సమప్రభా ‖ 60 ‖

Paarvatee, Padmanayanaa, Padmaraaga Samaprabhaa ‖ 60 ‖

పంచప్రేతాసనాసీనా, పంచబ్రహ్మ స్వరూపిణీ |

Pamchapretaasanaaseenaa, Pamchabrahma Svaroopinee |

చిన్మయీ, పరమానందా, విజ్ఞాన ఘనరూపిణీ ‖ 61 ‖

Chinmayee, Paramaanamdaa, Vignyaana Ghanaroopinee ‖ 61 ‖

ధ్యానధ్యాతృ ధ్యేయరూపా, ధర్మాధర్మ వివర్జితా |

Dhyaanadhyaatrri Dhyeyaroopaa, Dharmaadharma Vivarjitaa |

విశ్వరూపా, జాగరిణీ, స్వపంతీ, తైజసాత్మికా ‖ 62 ‖

Vishvaroopaa, Jaagarinee, Svapamtee, Taijasaatmikaa ‖ 62 ‖

సుప్తా, ప్రాజ్ఞాత్మికా, తుర్యా, సర్వావస్థా వివర్జితా |

Suptaa, Praagnyaatmikaa, Turyaa, Sarvaavasthaa Vivarjitaa |

సృష్టికర్త్రీ, బ్రహ్మరూపా, గోప్త్రీ, గోవిందరూపిణీ ‖ 63 ‖

Srrishhtikartree, Brahmaroopaa, Goptree, Govimdaroopinee ‖ 63 ‖

సంహారిణీ, రుద్రరూపా, తిరోధానకరీశ్వరీ |

Samhaarinee, Rudraroopaa, Tirodhaanakareeshvaree |

సదాశివానుగ్రహదా, పంచకృత్య పరాయణా ‖ 64 ‖

Sadaashivaanugrahadaa, Pamchakrritya Paraayanaa ‖ 64 ‖

భానుమండల మధ్యస్థా, భైరవీ, భగమాలినీ |

Bhaanumamdala Madhyasthaa, Bhairavee, Bhagamaalinee |

పద్మాసనా, భగవతీ, పద్మనాభ సహోదరీ ‖ 65 ‖

Padmaasanaa, Bhagavatee, Padmanaabha Sahodaree ‖ 65 ‖

ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళిః |

Unmeshha Nimishhotpanna Vipanna Bhuvanaavalih |

సహస్రశీర్షవదనా, సహస్రాక్షీ, సహస్రపాత్ ‖ 66 ‖

Sahasrasheershhavadanaa, Sahasraakshhee, Sahasrapaat ‖ 66 ‖

ఆబ్రహ్మ కీటజననీ, వర్ణాశ్రమ విధాయినీ |

Aabrahma Keetajananee, Varnaashrama Vidhaayinee |

నిజాజ్ఞారూపనిగమా, పుణ్యాపుణ్య ఫలప్రదా ‖ 67 ‖

Nijaagnyaaroopanigamaa, Punyaapunya Phalapradaa ‖ 67 ‖

శ్రుతి సీమంత సింధూరీకృత పాదాబ్జధూళికా |

Shruti Seemamta Simdhooreekrrita Paadaabjadhoolikaa |

సకలాగమ సందోహ శుక్తిసంపుట మౌక్తికా ‖ 68 ‖

Sakalaagama Samdoha Shuktisamputa Mauktikaa ‖ 68 ‖

పురుషార్థప్రదా, పూర్ణా, భోగినీ, భువనేశ్వరీ |

Purushhaarthapradaa, Poornaa, Bhoginee, Bhuvaneshvaree |

అంబికా,ఽనాది నిధనా, హరిబ్రహ్మేంద్ర సేవితా ‖ 69 ‖

Ambikaa,.Anaadi Nidhanaa, Haribrahmemdra Sevitaa ‖ 69 ‖

నారాయణీ, నాదరూపా, నామరూప వివర్జితా |

Naaraayanee, Naadaroopaa, Naamaroopa Vivarjitaa |

హ్రీంకారీ, హ్రీమతీ, హృద్యా, హేయోపాదేయ వర్జితా ‖ 70 ‖

Hreemkaaree, Hreematee, Hrridyaa, Heyopaadeya Varjitaa ‖ 70 ‖

రాజరాజార్చితా, రాజ్ఞీ, రమ్యా, రాజీవలోచనా |

Raajaraajaarchitaa, Raagnyee, Ramyaa, Raajeevalochanaa

రంజనీ, రమణీ, రస్యా, రణత్కింకిణి మేఖలా ‖ 71 ‖

Ramjanee, Ramanee, Rasyaa, Ranatkimkini Mekhalaa ‖ 71 ‖

రమా, రాకేందువదనా, రతిరూపా, రతిప్రియా |

Ramaa, Raakemduvadanaa, Ratiroopaa, Ratipriyaa |

రక్షాకరీ, రాక్షసఘ్నీ, రామా, రమణలంపటా ‖ 72 ‖

Rakshhaakaree, Raakshhasaghnee, Raamaa, Ramanalampataa ‖ 72 ‖

కామ్యా, కామకళారూపా, కదంబ కుసుమప్రియా |

Kaamyaa, Kaamakalaaroopaa, Kadamba Kusumapriyaa |

కల్యాణీ, జగతీకందా, కరుణారస సాగరా ‖ 73 ‖

Kalyaanee, Jagateekamdaa, Karunaarasa Saagaraa ‖ 73 ‖

కళావతీ, కళాలాపా, కాంతా, కాదంబరీప్రియా |

Kalaavatee, Kalaalaapaa, Kaamtaa, Kaadambareepriyaa

వరదా, వామనయనా, వారుణీమదవిహ్వలా ‖ 74 ‖

Varadaa, Vaamanayanaa, Vaaruneemadavihvalaa ‖ 74 ‖

విశ్వాధికా, వేదవేద్యా, వింధ్యాచల నివాసినీ |

Vishvaadhikaa, Vedavedyaa, Vimdhyaachala Nivaasinee |

విధాత్రీ, వేదజననీ, విష్ణుమాయా, విలాసినీ ‖ 75 ‖

Vidhaatree, Vedajananee, Vishhnumaayaa, Vilaasinee ‖ 75 ‖

క్షేత్రస్వరూపా, క్షేత్రేశీ, క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ పాలినీ |

Kshhetrasvaroopaa, Kshhetreshee, Kshhetra Kshhetragnya Paalinee |

క్షయవృద్ధి వినిర్ముక్తా, క్షేత్రపాల సమర్చితా ‖ 76 ‖

Kshhayavrriddhi Vinirmuktaa, Kshhetrapaala Samarchitaa ‖ 76 ‖

విజయా, విమలా, వంద్యా, వందారు జనవత్సలా |

Vijayaa, Vimalaa, Vamdyaa, Vamdaaru Janavatsalaa |

వాగ్వాదినీ, వామకేశీ, వహ్నిమండల వాసినీ ‖ 77 ‖

Vaagvaadinee, Vaamakeshee, Vahnimamdala Vaasinee ‖ 77 ‖

భక్తిమత్-కల్పలతికా, పశుపాశ విమోచనీ |

Bhaktimat-kalpalatikaa, Pashupaasha Vimochanee |

సంహృతాశేష పాషండా, సదాచార ప్రవర్తికా ‖ 78 ‖

Samhrritaasheshha Paashhamdaa, Sadaachaara Pravartikaa ‖ 78 ‖

తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రికా |

Taapatrayaagni Samtapta Samaahlaadana Chamdrikaa |

తరుణీ, తాపసారాధ్యా, తనుమధ్యా, తమోఽపహా ‖ 79 ‖

Tarunee, Taapasaaraadhyaa, Tanumadhyaa, Tamo.Apahaa ‖ 79 ‖

చితి, స్తత్పదలక్ష్యార్థా, చిదేక రసరూపిణీ |

Chiti, Statpadalakshhyaarthaa, Chideka Rasaroopinee |

స్వాత్మానందలవీభూత బ్రహ్మాద్యానంద సంతతిః ‖ 80 ‖

Svaatmaanamdalaveebhoota Brahmaadyaanamda Samtatih ‖ 80 ‖

పరా, ప్రత్యక్చితీ రూపా, పశ్యంతీ, పరదేవతా |

Paraa, Pratyakchitee Roopaa, Pashyamtee, Paradevataa |

మధ్యమా, వైఖరీరూపా, భక్తమానస హంసికా ‖ 81 ‖

Madhyamaa, Vaikhareeroopaa, Bhaktamaanasa Hamsikaa ‖ 81 ‖

కామేశ్వర ప్రాణనాడీ, కృతజ్ఞా, కామపూజితా |

Kaameshvara Praananaadee, Krritagnyaa, Kaamapoojitaa |

శృంగార రససంపూర్ణా, జయా, జాలంధరస్థితా ‖ 82 ‖

Shrrimgaara Rasasampoornaa, Jayaa, Jaalamdharasthitaa ‖ 82 ‖

ఓడ్యాణ పీఠనిలయా, బిందుమండల వాసినీ |

Odyaana Peethanilayaa, Bimdumamdala Vaasinee |

రహోయాగ క్రమారాధ్యా, రహస్తర్పణ తర్పితా ‖ 83 ‖

Rahoyaaga Kramaaraadhyaa, Rahastarpana Tarpitaa ‖ 83 ‖

సద్యః ప్రసాదినీ, విశ్వసాక్షిణీ, సాక్షివర్జితా |

Sadyah Prasaadinee, Vishvasaakshhinee, Saakshhivarjitaa |

షడంగదేవతా యుక్తా, షాడ్గుణ్య పరిపూరితా ‖ 84 ‖

Shhadamgadevataa Yuktaa, Shhaadgunya Paripooritaa ‖ 84 ‖

నిత్యక్లిన్నా, నిరుపమా, నిర్వాణ సుఖదాయినీ |

Nityaklinnaa, Nirupamaa, Nirvaana Sukhadaayinee |

నిత్యా, షోడశికారూపా, శ్రీకంఠార్ధ శరీరిణీ ‖ 85 ‖

Nityaa, Shhodashikaaroopaa, Shreekamthaardha Shareerinee ‖ 85 ‖

ప్రభావతీ, ప్రభారూపా, ప్రసిద్ధా, పరమేశ్వరీ |

Prabhaavatee, Prabhaaroopaa, Prasiddhaa, Parameshvaree |

మూలప్రకృతి రవ్యక్తా, వ్యక్తాఽవ్యక్త స్వరూపిణీ ‖ 86 ‖

Moolaprakrriti Ravyaktaa, Vyaktaa.Avyakta Svaroopinee ‖ 86 ‖

వ్యాపినీ, వివిధాకారా, విద్యాఽవిద్యా స్వరూపిణీ |

Vyaapinee, Vividhaakaaraa, Vidyaa.Avidyaa Svaroopinee |

మహాకామేశ నయనా, కుముదాహ్లాద కౌముదీ ‖ 87 ‖

Mahaakaamesha Nayanaa, Kumudaahlaada Kaumudee ‖ 87 ‖

భక్తహార్ద తమోభేద భానుమద్-భానుసంతతిః |

Bhaktahaarda Tamobheda Bhaanumad-bhaanusamtatih |

శివదూతీ, శివారాధ్యా, శివమూర్తి, శ్శివంకరీ ‖ 88 ‖

Shivadootee, Shivaaraadhyaa, Shivamoorti, Shshivamkaree ‖ 88 ‖

శివప్రియా, శివపరా, శిష్టేష్టా, శిష్టపూజితా |

Shivapriyaa, Shivaparaa, Shishhteshhtaa, Shishhtapoojitaa |

అప్రమేయా, స్వప్రకాశా, మనోవాచామ గోచరా ‖ 89 ‖

Aprameyaa, Svaprakaashaa, Manovaachaama Gocharaa ‖ 89 ‖

చిచ్ఛక్తి, శ్చేతనారూపా, జడశక్తి, ర్జడాత్మికా |

Chichchakti, Shchetanaaroopaa, Jadashakti, Rjadaatmikaa |

గాయత్రీ, వ్యాహృతి, స్సంధ్యా, ద్విజబృంద నిషేవితా ‖ 90 ‖

Gaayatree, Vyaahrriti, Ssamdhyaa, Dvijabrrimda Nishhevitaa ‖ 90 ‖

తత్త్వాసనా, తత్త్వమయీ, పంచకోశాంతరస్థితా |

Tattvaasanaa, Tattvamayee, Pamchakoshaamtarasthitaa |

నిస్సీమమహిమా, నిత్యయౌవనా, మదశాలినీ ‖ 91 ‖

Nisseemamahimaa, Nityayauvanaa, Madashaalinee ‖ 91 ‖

మదఘూర్ణిత రక్తాక్షీ, మదపాటల గండభూః |

Madaghoornita Raktaakshhee, Madapaatala Gamdabhooh |

చందన ద్రవదిగ్ధాంగీ, చాంపేయ కుసుమ ప్రియా ‖ 92 ‖

Chamdana Dravadigdhaamgee, Chaampeya Kusuma Priyaa ‖ 92 ‖

కుశలా, కోమలాకారా, కురుకుల్లా, కులేశ్వరీ |

Kushalaa, Komalaakaaraa, Kurukullaa, Kuleshvaree |

కుళకుండాలయా, కౌళ మార్గతత్పర సేవితా ‖ 93 ‖

Kulakumdaalayaa, Kaula Maargatatpara Sevitaa ‖ 93 ‖

కుమార గణనాథాంబా, తుష్టిః, పుష్టి, ర్మతి, ర్ధృతిః |

Kumaara Gananaathaambaa, Tushhtih, Pushhti, Rmati, Rdhrritih |

శాంతిః, స్వస్తిమతీ, కాంతి, ర్నందినీ, విఘ్ననాశినీ ‖ 94 ‖

Shaamtih, Svastimatee, Kaamti, Rnamdinee, Vighnanaashinee ‖ 94 ‖

తేజోవతీ, త్రినయనా, లోలాక్షీ కామరూపిణీ |

Tejovatee, Trinayanaa, Lolaakshhee Kaamaroopinee |

మాలినీ, హంసినీ, మాతా, మలయాచల వాసినీ ‖ 95 ‖

Maalinee, Hamsinee, Maataa, Malayaachala Vaasinee ‖ 95 ‖

సుముఖీ, నళినీ, సుభ్రూః, శోభనా, సురనాయికా |

Sumukhee, Nalinee, Subhrooh, Shobhanaa, Suranaayikaa |

కాలకంఠీ, కాంతిమతీ, క్షోభిణీ, సూక్ష్మరూపిణీ ‖ 96 ‖

Kaalakamthee, Kaamtimatee, Kshhobhinee, Sookshhmaroopinee ‖ 96 ‖

వజ్రేశ్వరీ, వామదేవీ, వయోఽవస్థా వివర్జితా |

Vajreshvaree, Vaamadevee, Vayo.Avasthaa Vivarjitaa |

సిద్ధేశ్వరీ, సిద్ధవిద్యా, సిద్ధమాతా, యశస్వినీ ‖ 97 ‖

Siddheshvaree, Siddhavidyaa, Siddhamaataa, Yashasvinee ‖ 97 ‖

విశుద్ధి చక్రనిలయా,ఽఽరక్తవర్ణా, త్రిలోచనా |

Vishuddhi Chakranilayaa,.A.Araktavarnaa, Trilochanaa |

ఖట్వాంగాది ప్రహరణా, వదనైక సమన్వితా ‖ 98 ‖

Khatvaamgaadi Praharanaa, Vadanaika Samanvitaa ‖ 98 ‖

పాయసాన్నప్రియా, త్వక్^స్థా, పశులోక భయంకరీ |

Paayasaannapriyaa, Tvak^Sthaa, Pashuloka Bhayamkaree |

అమృతాది మహాశక్తి సంవృతా, డాకినీశ్వరీ ‖ 99 ‖

Amrritaadi Mahaashakti Samvrritaa, Daakineeshvaree ‖ 99 ‖

అనాహతాబ్జ నిలయా, శ్యామాభా, వదనద్వయా |

Anaahataabja Nilayaa, Shyaamaabhaa, Vadanadvayaa |

దంష్ట్రోజ్జ్వలా,ఽక్షమాలాధిధరా, రుధిర సంస్థితా ‖ 100 ‖

Damshhtrojjvalaa,.Akshhamaalaadhidharaa, Rudhira Samsthitaa ‖ 100 ‖

కాళరాత్ర్యాది శక్త్యోఘవృతా, స్నిగ్ధౌదనప్రియా |

Kaalaraatryaadi Shaktyoghavrritaa, Snigdhaudanapriyaa |

మహావీరేంద్ర వరదా, రాకిణ్యంబా స్వరూపిణీ ‖ 101 ‖

Mahaaveeremdra Varadaa, Raakinyambaa Svaroopinee ‖ 101 ‖

మణిపూరాబ్జ నిలయా, వదనత్రయ సంయుతా |

Manipooraabja Nilayaa, Vadanatraya Samyutaa |

వజ్రాధికాయుధోపేతా, డామర్యాదిభి రావృతా ‖ 102 ‖

Vajraadhikaayudhopetaa, Daamaryaadibhi Raavrritaa ‖ 102 ‖

రక్తవర్ణా, మాంసనిష్ఠా, గుడాన్న ప్రీతమానసా |

Raktavarnaa, Maamsanishhthaa, Gudaanna Preetamaanasaa |

సమస్త భక్తసుఖదా, లాకిన్యంబా స్వరూపిణీ ‖ 103 ‖

Samasta Bhaktasukhadaa, Laakinyambaa Svaroopinee ‖ 103 ‖

స్వాధిష్ఠానాంబు జగతా, చతుర్వక్త్ర మనోహరా |

Svaadhishhthaanaambu Jagataa, Chaturvaktra Manoharaa |

శూలాద్యాయుధ సంపన్నా, పీతవర్ణా,ఽతిగర్వితా ‖ 104 ‖

Shoolaadyaayudha Sampannaa, Peetavarnaa,.Atigarvitaa ‖ 104 ‖

మేదోనిష్ఠా, మధుప్రీతా, బందిన్యాది సమన్వితా |

Medonishhthaa, Madhupreetaa, Bamdinyaadi Samanvitaa |

దధ్యన్నాసక్త హృదయా, డాకినీ రూపధారిణీ ‖ 105 ‖

Dadhyannaasakta Hrridayaa, Daakinee Roopadhaarinee ‖ 105 ‖

మూలా ధారాంబుజారూఢా, పంచవక్త్రా,ఽస్థిసంస్థితా |

Moolaa Dhaaraambujaaroodhaa, Pamchavaktraa,.Asthisamsthitaa |

అంకుశాది ప్రహరణా, వరదాది నిషేవితా ‖ 106 ‖

Amkushaadi Praharanaa, Varadaadi Nishhevitaa ‖ 106 ‖

ముద్గౌదనాసక్త చిత్తా, సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ |

Mudgaudanaasakta Chittaa, Saakinyambaasvaroopinee |

ఆజ్ఞా చక్రాబ్జనిలయా, శుక్లవర్ణా, షడాననా ‖ 107 ‖

Aagnyaa Chakraabjanilayaa, Shuklavarnaa, Shhadaananaa ‖ 107 ‖

మజ్జాసంస్థా, హంసవతీ ముఖ్యశక్తి సమన్వితా |

Majjaasamsthaa, Hamsavatee Mukhyashakti Samanvitaa |

హరిద్రాన్నైక రసికా, హాకినీ రూపధారిణీ ‖ 108 ‖

Haridraannaika Rasikaa, Haakinee Roopadhaarinee ‖ 108 ‖

సహస్రదళ పద్మస్థా, సర్వవర్ణోప శోభితా |

Sahasradala Padmasthaa, Sarvavarnopa Shobhitaa |

సర్వాయుధధరా, శుక్ల సంస్థితా, సర్వతోముఖీ ‖ 109 ‖

Sarvaayudhadharaa, Shukla Samsthitaa, Sarvatomukhee ‖ 109 ‖

సర్వౌదన ప్రీతచిత్తా, యాకిన్యంబా స్వరూపిణీ |

Sarvaudana Preetachittaa, Yaakinyambaa Svaroopinee |

స్వాహా, స్వధా,ఽమతి, ర్మేధా, శ్రుతిః, స్మృతి, రనుత్తమా ‖ 110 ‖

Svaahaa, Svadhaa,.Amati, Rmedhaa, Shrutih, Smrriti, Ranuttamaa ‖ 110 ‖

పుణ్యకీర్తిః, పుణ్యలభ్యా, పుణ్యశ్రవణ కీర్తనా |

Punyakeertih, Punyalabhyaa, Punyashravana Keertanaa |

పులోమజార్చితా, బంధమోచనీ, బంధురాలకా ‖ 111 ‖

Pulomajaarchitaa, Bamdhamochanee, Bamdhuraalakaa ‖ 111 ‖

విమర్శరూపిణీ, విద్యా, వియదాది జగత్ప్రసూః |

Vimarsharoopinee, Vidyaa, Viyadaadi Jagatprasooh |

సర్వవ్యాధి ప్రశమనీ, సర్వమృత్యు నివారిణీ ‖ 112 ‖

Sarvavyaadhi Prashamanee, Sarvamrrityu Nivaarinee ‖ 112 ‖

అగ్రగణ్యా,ఽచింత్యరూపా, కలికల్మష నాశినీ |

Agraganyaa,.Achimtyaroopaa, Kalikalmashha Naashinee |

కాత్యాయినీ, కాలహంత్రీ, కమలాక్ష నిషేవితా ‖ 113 ‖

Kaatyaayinee, Kaalahamtree, Kamalaakshha Nishhevitaa ‖ 113 ‖

తాంబూల పూరిత ముఖీ, దాడిమీ కుసుమప్రభా |

Taamboola Poorita Mukhee, Daadimee Kusumaprabhaa |

మృగాక్షీ, మోహినీ, ముఖ్యా, మృడానీ, మిత్రరూపిణీ ‖ 114 ‖

Mrrigaakshhee, Mohinee, Mukhyaa, Mrridaanee, Mitraroopinee ‖ 114 ‖

నిత్యతృప్తా, భక్తనిధి, ర్నియంత్రీ, నిఖిలేశ్వరీ |

Nityatrriptaa, Bhaktanidhi, Rniyamtree, Nikhileshvaree |

మైత్ర్యాది వాసనాలభ్యా, మహాప్రళయ సాక్షిణీ ‖ 115 ‖

Maitryaadi Vaasanaalabhyaa, Mahaapralaya Saakshhinee ‖ 115 ‖

పరాశక్తిః, పరానిష్ఠా, ప్రజ్ఞాన ఘనరూపిణీ |

Paraashaktih, Paraanishhthaa, Pragnyaana Ghanaroopinee |

మాధ్వీపానాలసా, మత్తా, మాతృకా వర్ణ రూపిణీ ‖ 116 ‖

Maadhveepaanaalasaa, Mattaa, Maatrrikaa Varna Roopinee ‖ 116 ‖

మహాకైలాస నిలయా, మృణాల మృదుదోర్లతా |

Mahaakailaasa Nilayaa, Mrrinaala Mrridudorlataa |

మహనీయా, దయామూర్తీ, ర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ ‖ 117 ‖

Mahaneeyaa, Dayaamoortee, Rmahaasaamraajyashaalinee ‖ 117 ‖

ఆత్మవిద్యా, మహావిద్యా, శ్రీవిద్యా, కామసేవితా |

Aatmavidyaa, Mahaavidyaa, Shreevidyaa, Kaamasevitaa |

శ్రీషోడశాక్షరీ విద్యా, త్రికూటా, కామకోటికా ‖ 118 ‖

Shreeshhodashaakshharee Vidyaa, Trikootaa, Kaamakotikaa ‖ 118 ‖

కటాక్షకింకరీ భూత కమలా కోటిసేవితా |

Kataakshhakimkaree Bhoota Kamalaa Kotisevitaa |

శిరఃస్థితా, చంద్రనిభా, ఫాలస్థేంద్ర ధనుఃప్రభా ‖ 119 ‖

Shirahsthitaa, Chamdranibhaa, Phaalasthemdra Dhanuhprabhaa ‖ 119 ‖

హృదయస్థా, రవిప్రఖ్యా, త్రికోణాంతర దీపికా |

Hrridayasthaa, Raviprakhyaa, Trikonaamtara Deepikaa |

దాక్షాయణీ, దైత్యహంత్రీ, దక్షయజ్ఞ వినాశినీ ‖ 120 ‖

Daakshhaayanee, Daityahamtree, Dakshhayagnya Vinaashinee ‖ 120 ‖

దరాందోళిత దీర్ఘాక్షీ, దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ |

Daraamdolita Deerghaakshhee, Darahaasojjvalanmukhee |

గురుమూర్తి, ర్గుణనిధి, ర్గోమాతా, గుహజన్మభూః ‖ 121 ‖

Gurumoorti, Rgunanidhi, Rgomaataa, Guhajanmabhooh ‖ 121 ‖

దేవేశీ, దండనీతిస్థా, దహరాకాశ రూపిణీ |

Deveshee, Damdaneetisthaa, Daharaakaasha Roopinee |

ప్రతిపన్ముఖ్య రాకాంత తిథిమండల పూజితా ‖ 122 ‖

Pratipanmukhya Raakaamta Tithimamdala Poojitaa ‖ 122 ‖

కళాత్మికా, కళానాథా, కావ్యాలాప వినోదినీ |

Kalaatmikaa, Kalaanaathaa, Kaavyaalaapa Vinodinee |

సచామర రమావాణీ సవ్యదక్షిణ సేవితా ‖ 123 ‖

Sachaamara Ramaavaanee Savyadakshhina Sevitaa ‖ 123 ‖

ఆదిశక్తి, రమేయా,ఽఽత్మా, పరమా, పావనాకృతిః |

Aadishakti, Rameyaa,.A.Atmaa, Paramaa, Paavanaakrritih

అనేకకోటి బ్రహ్మాండ జననీ, దివ్యవిగ్రహా ‖ 124 ‖

Anekakoti Brahmaamda Jananee, Divyavigrahaa ‖ 124 ‖

క్లీంకారీ, కేవలా, గుహ్యా, కైవల్య పదదాయినీ |

Kleemkaaree, Kevalaa, Guhyaa, Kaivalya Padadaayinee |

త్రిపురా, త్రిజగద్వంద్యా, త్రిమూర్తి, స్త్రిదశేశ్వరీ ‖ 125 ‖

Tripuraa, Trijagadvamdyaa, Trimoorti, Stridasheshvaree ‖ 125 ‖

త్ర్యక్షరీ, దివ్యగంధాఢ్యా, సింధూర తిలకాంచితా |

Tryakshharee, Divyagamdhaadhyaa, Simdhoora Tilakaamchitaa |

ఉమా, శైలేంద్రతనయా, గౌరీ, గంధర్వ సేవితా ‖ 126 ‖

Umaa, Shailemdratanayaa, Gauree, Gamdharva Sevitaa ‖ 126 ‖

విశ్వగర్భా, స్వర్ణగర్భా,ఽవరదా వాగధీశ్వరీ |

Vishvagarbhaa, Svarnagarbhaa,.Avaradaa Vaagadheeshvaree |

ధ్యానగమ్యా,ఽపరిచ్ఛేద్యా, జ్ఞానదా, జ్ఞానవిగ్రహా ‖ 127 ‖

Dhyaanagamyaa,.Aparichchedyaa, Gnyaanadaa, Gnyaanavigrahaa ‖ 127 ‖

సర్వవేదాంత సంవేద్యా, సత్యానంద స్వరూపిణీ |

Sarvavedaamta Samvedyaa, Satyaanamda Svaroopinee |

లోపాముద్రార్చితా, లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాండమండలా ‖ 128 ‖

Lopaamudraarchitaa, Leelaaklupta Brahmaamdamamdalaa ‖ 128 ‖

అదృశ్యా, దృశ్యరహితా, విజ్ఞాత్రీ, వేద్యవర్జితా |

Adrrishyaa, Drrishyarahitaa, Vignyaatree, Vedyavarjitaa |

యోగినీ, యోగదా, యోగ్యా, యోగానందా, యుగంధరా ‖ 129 ‖

Yoginee, Yogadaa, Yogyaa, Yogaanamdaa, Yugamdharaa ‖ 129 ‖

ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ |

Ichchaashakti Gnyaanashakti Kriyaashakti Svaroopinee |

సర్వాధారా, సుప్రతిష్ఠా, సదసద్-రూపధారిణీ ‖ 130 ‖

Sarvaadhaaraa, Supratishhthaa, Sadasad-roopadhaarinee ‖ 130 ‖

అష్టమూర్తి, రజాజైత్రీ, లోకయాత్రా విధాయినీ |

Ashhtamoorti, Rajaajaitree, Lokayaatraa Vidhaayinee |

ఏకాకినీ, భూమరూపా, నిర్ద్వైతా, ద్వైతవర్జితా ‖ 131 ‖

Ekaakinee, Bhoomaroopaa, Nirdvaitaa, Dvaitavarjitaa ‖ 131 ‖

అన్నదా, వసుదా, వృద్ధా, బ్రహ్మాత్మైక్య స్వరూపిణీ |

Annadaa, Vasudaa, Vrriddhaa, Brahmaatmaikya Svaroopinee |

బృహతీ, బ్రాహ్మణీ, బ్రాహ్మీ, బ్రహ్మానందా, బలిప్రియా ‖ 132 ‖

Brrihatee, Braahmanee, Braahmee, Brahmaanamdaa, Balipriyaa ‖ 132 ‖

భాషారూపా, బృహత్సేనా, భావాభావ వివర్జితా |

Bhaashhaaroopaa, Brrihatsenaa, Bhaavaabhaava Vivarjitaa |

సుఖారాధ్యా, శుభకరీ, శోభనా సులభాగతిః ‖ 133 ‖

Sukhaaraadhyaa, Shubhakaree, Shobhanaa Sulabhaagatih ‖ 133 ‖

రాజరాజేశ్వరీ, రాజ్యదాయినీ, రాజ్యవల్లభా |

Raajaraajeshvaree, Raajyadaayinee, Raajyavallabhaa |

రాజత్-కృపా, రాజపీఠ నివేశిత నిజాశ్రితాః ‖ 134 ‖

Raajat-krripaa, Raajapeetha Niveshita Nijaashritaah ‖ 134 ‖

రాజ్యలక్ష్మీః, కోశనాథా, చతురంగ బలేశ్వరీ |

Raajyalakshhmeeh, Koshanaathaa, Chaturamga Baleshvaree |

సామ్రాజ్యదాయినీ, సత్యసంధా, సాగరమేఖలా ‖ 135 ‖

Saamraajyadaayinee, Satyasamdhaa, Saagaramekhalaa ‖ 135 ‖

దీక్షితా, దైత్యశమనీ, సర్వలోక వశంకరీ |

Deekshhitaa, Daityashamanee, Sarvaloka Vashamkaree |

సర్వార్థదాత్రీ, సావిత్రీ, సచ్చిదానంద రూపిణీ ‖ 136 ‖

Sarvaarthadaatree, Saavitree, Sachchidaanamda Roopinee ‖ 136 ‖

దేశకాలాఽపరిచ్ఛిన్నా, సర్వగా, సర్వమోహినీ |

Deshakaalaa.Aparichchinnaa, Sarvagaa, Sarvamohinee |

సరస్వతీ, శాస్త్రమయీ, గుహాంబా, గుహ్యరూపిణీ ‖ 137 ‖

Sarasvatee, Shaastramayee, Guhaambaa, Guhyaroopinee ‖ 137 ‖

సర్వోపాధి వినిర్ముక్తా, సదాశివ పతివ్రతా |

Sarvopaadhi Vinirmuktaa, Sadaashiva Pativrataa |

సంప్రదాయేశ్వరీ, సాధ్వీ, గురుమండల రూపిణీ ‖ 138 ‖

Sampradaayeshvaree, Saadhvee, Gurumamdala Roopinee ‖ 138 ‖

కులోత్తీర్ణా, భగారాధ్యా, మాయా, మధుమతీ, మహీ |

Kulotteernaa, Bhagaaraadhyaa, Maayaa, Madhumatee, Mahee |

గణాంబా, గుహ్యకారాధ్యా, కోమలాంగీ, గురుప్రియా ‖ 139 ‖

Ganaambaa, Guhyakaaraadhyaa, Komalaamgee, Gurupriyaa ‖ 139 ‖

స్వతంత్రా, సర్వతంత్రేశీ, దక్షిణామూర్తి రూపిణీ |

Svatamtraa, Sarvatamtreshee, Dakshhinaamoorti Roopinee |

సనకాది సమారాధ్యా, శివజ్ఞాన ప్రదాయినీ ‖ 140 ‖

Sanakaadi Samaaraadhyaa, Shivagnyaana Pradaayinee ‖ 140 ‖

చిత్కళా,ఽనందకలికా, ప్రేమరూపా, ప్రియంకరీ |

Chitkalaa,.Anamdakalikaa, Premaroopaa, Priyamkaree |

నామపారాయణ ప్రీతా, నందివిద్యా, నటేశ్వరీ ‖ 141 ‖

Naamapaaraayana Preetaa, Namdividyaa, Nateshvaree ‖ 141 ‖

మిథ్యా జగదధిష్ఠానా ముక్తిదా, ముక్తిరూపిణీ |

Mithyaa Jagadadhishhthaanaa Muktidaa, Muktiroopinee |

లాస్యప్రియా, లయకరీ, లజ్జా, రంభాది వందితా ‖ 142 ‖

Laasyapriyaa, Layakaree, Lajjaa, Rambhaadi Vamditaa ‖ 142 ‖

భవదావ సుధావృష్టిః, పాపారణ్య దవానలా |

Bhavadaava Sudhaavrrishhtih, Paapaaranya Davaanalaa |

దౌర్భాగ్యతూల వాతూలా, జరాధ్వాంత రవిప్రభా ‖ 143 ‖

Daurbhaagyatoola Vaatoolaa, Jaraadhvaamta Raviprabhaa ‖ 143 ‖

భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా, భక్తచిత్తకేకి ఘనాఘనా |

Bhaagyaabdhichamdrikaa, Bhaktachittakeki Ghanaaghanaa |

రోగపర్వత దంభోళి, ర్మృత్యుదారు కుఠారికా ‖ 144 ‖

Rogaparvata Dambholi, Rmrrityudaaru Kuthaarikaa ‖ 144 ‖

మహేశ్వరీ, మహాకాళీ, మహాగ్రాసా, మహాఽశనా |

Maheshvaree, Mahaakaalee, Mahaagraasaa, Mahaa.Ashanaa |

అపర్ణా, చండికా, చండముండాఽసుర నిషూదినీ ‖ 145 ‖

Aparnaa, Chamdikaa, Chamdamumdaa.Asura Nishhoodinee ‖ 145 ‖

క్షరాక్షరాత్మికా, సర్వలోకేశీ, విశ్వధారిణీ |

Kshharaakshharaatmikaa, Sarvalokeshee, Vishvadhaarinee |

త్రివర్గదాత్రీ, సుభగా, త్ర్యంబకా, త్రిగుణాత్మికా ‖ 146 ‖

Trivargadaatree, Subhagaa, Tryambakaa, Trigunaatmikaa ‖ 146 ‖

స్వర్గాపవర్గదా, శుద్ధా, జపాపుష్ప నిభాకృతిః |

Svargaapavargadaa, Shuddhaa, Japaapushhpa Nibhaakrritih |

ఓజోవతీ, ద్యుతిధరా, యజ్ఞరూపా, ప్రియవ్రతా ‖ 147 ‖

Ojovatee, Dyutidharaa, Yagnyaroopaa, Priyavrataa ‖ 147 ‖

దురారాధ్యా, దురాదర్షా, పాటలీ కుసుమప్రియా |

Duraaraadhyaa, Duraadarshhaa, Paatalee Kusumapriyaa |

మహతీ, మేరునిలయా, మందార కుసుమప్రియా ‖ 148 ‖

Mahatee, Merunilayaa, Mamdaara Kusumapriyaa ‖ 148 ‖

వీరారాధ్యా, విరాడ్రూపా, విరజా, విశ్వతోముఖీ |

Veeraaraadhyaa, Viraadroopaa, Virajaa, Vishvatomukhee |

ప్రత్యగ్రూపా, పరాకాశా, ప్రాణదా, ప్రాణరూపిణీ ‖ 149 ‖

Pratyagroopaa, Paraakaashaa, Praanadaa, Praanaroopinee ‖ 149 ‖

మార్తాండ భైరవారాధ్యా, మంత్రిణీ న్యస్తరాజ్యధూః |

Maartaamda Bhairavaaraadhyaa, Mamtrinee Nyastaraajyadhooh |

త్రిపురేశీ, జయత్సేనా, నిస్త్రైగుణ్యా, పరాపరా ‖ 150 ‖

Tripureshee, Jayatsenaa, Nistraigunyaa, Paraaparaa ‖ 150 ‖

సత్యజ్ఞానాఽనందరూపా, సామరస్య పరాయణా |

Satyagnyaanaa.Anamdaroopaa, Saamarasya Paraayanaa |

కపర్దినీ, కలామాలా, కామధుక్,కామరూపిణీ ‖ 151 ‖

Kapardinee, Kalaamaalaa, Kaamadhuk,Kaamaroopinee ‖ 151 ‖

కళానిధిః, కావ్యకళా, రసజ్ఞా, రసశేవధిః |

Kalaanidhih, Kaavyakalaa, Rasagnyaa, Rasashevadhih |

పుష్టా, పురాతనా, పూజ్యా, పుష్కరా, పుష్కరేక్షణా ‖ 152 ‖

Pushhtaa, Puraatanaa, Poojyaa, Pushhkaraa, Pushhkarekshhanaa ‖ 152 ‖

పరంజ్యోతిః, పరంధామ, పరమాణుః, పరాత్పరా |

Paramjyotih, Paramdhaama, Paramaanuh, Paraatparaa |

పాశహస్తా, పాశహంత్రీ, పరమంత్ర విభేదినీ ‖ 153 ‖

Paashahastaa, Paashahamtree, Paramamtra Vibhedinee ‖ 153 ‖

మూర్తా,ఽమూర్తా,ఽనిత్యతృప్తా, ముని మానస హంసికా |

Moortaa,.Amoortaa,.Anityatrriptaa, Muni Maanasa Hamsikaa |

సత్యవ్రతా, సత్యరూపా, సర్వాంతర్యామినీ, సతీ ‖ 154 ‖

Satyavrataa, Satyaroopaa, Sarvaamtaryaaminee, Satee ‖ 154 ‖

బ్రహ్మాణీ, బ్రహ్మజననీ, బహురూపా, బుధార్చితా |

Brahmaanee, Brahmajananee, Bahuroopaa, Budhaarchitaa |

ప్రసవిత్రీ, ప్రచండాఽజ్ఞా, ప్రతిష్ఠా, ప్రకటాకృతిః ‖ 155 ‖

Prasavitree, Prachamdaa.Agnyaa, Pratishhthaa, Prakataakrritih ‖ 155 ‖

ప్రాణేశ్వరీ, ప్రాణదాత్రీ, పంచాశత్-పీఠరూపిణీ |

Praaneshvaree, Praanadaatree, Pamchaashat-peetharoopinee |

విశృంఖలా, వివిక్తస్థా, వీరమాతా, వియత్ప్రసూః ‖ 156 ‖

Vishrrimkhalaa, Viviktasthaa, Veeramaataa, Viyatprasooh ‖ 156 ‖

ముకుందా, ముక్తి నిలయా, మూలవిగ్రహ రూపిణీ |

Mukumdaa, Mukti Nilayaa, Moolavigraha Roopinee |

భావజ్ఞా, భవరోగఘ్నీ భవచక్ర ప్రవర్తినీ ‖ 157 ‖

Bhaavagnyaa, Bhavarogaghnee Bhavachakra Pravartinee ‖ 157 ‖

ఛందస్సారా, శాస్త్రసారా, మంత్రసారా, తలోదరీ |

Chamdassaaraa, Shaastrasaaraa, Mamtrasaaraa, Talodaree |

ఉదారకీర్తి, రుద్దామవైభవా, వర్ణరూపిణీ ‖ 158 ‖

Udaarakeerti, Ruddaamavaibhavaa, Varnaroopinee ‖ 158 ‖

జన్మమృత్యు జరాతప్త జన విశ్రాంతి దాయినీ |

Janmamrrityu Jaraatapta Jana Vishraamti Daayinee |

సర్వోపనిష దుద్ఘుష్టా, శాంత్యతీత కళాత్మికా ‖ 159 ‖

Sarvopanishha Dudghushhtaa, Shaamtyateeta Kalaatmikaa ‖ 159 ‖

గంభీరా, గగనాంతఃస్థా, గర్వితా, గానలోలుపా |

Gambheeraa, Gaganaamtahsthaa, Garvitaa, Gaanalolupaa |

కల్పనారహితా, కాష్ఠా, కాంతా, కాంతార్ధ విగ్రహా ‖ 160 ‖

Kalpanaarahitaa, Kaashhthaa, Kaamtaa, Kaamtaardha Vigrahaa ‖ 160 ‖

కార్యకారణ నిర్ముక్తా, కామకేళి తరంగితా |

Kaaryakaarana Nirmuktaa, Kaamakeli Taramgitaa |

కనత్-కనకతాటంకా, లీలావిగ్రహ ధారిణీ ‖ 161 ‖

Kanat-kanakataatamkaa, Leelaavigraha Dhaarinee ‖ 161 ‖

అజాక్షయ వినిర్ముక్తా, ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ |

Ajaakshhaya Vinirmuktaa, Mugdhaa Kshhipraprasaadinee |

అంతర్ముఖ సమారాధ్యా, బహిర్ముఖ సుదుర్లభా ‖ 162 ‖

Amtarmukha Samaaraadhyaa, Bahirmukha Sudurlabhaa ‖ 162 ‖

త్రయీ, త్రివర్గ నిలయా, త్రిస్థా, త్రిపురమాలినీ |

Trayee, Trivarga Nilayaa, Tristhaa, Tripuramaalinee |

నిరామయా, నిరాలంబా, స్వాత్మారామా, సుధాసృతిః ‖ 163 ‖

Niraamayaa, Niraalambaa, Svaatmaaraamaa, Sudhaasrritih ‖ 163 ‖

సంసారపంక నిర్మగ్న సముద్ధరణ పండితా |

Samsaarapamka Nirmagna Samuddharana Pamditaa |

యజ్ఞప్రియా, యజ్ఞకర్త్రీ, యజమాన స్వరూపిణీ ‖ 164 ‖

Yagnyapriyaa, Yagnyakartree, Yajamaana Svaroopinee ‖ 164 ‖

ధర్మాధారా, ధనాధ్యక్షా, ధనధాన్య వివర్ధినీ |

Dharmaadhaaraa, Dhanaadhyakshhaa, Dhanadhaanya Vivardhinee |

విప్రప్రియా, విప్రరూపా, విశ్వభ్రమణ కారిణీ ‖ 165 ‖

Viprapriyaa, Vipraroopaa, Vishvabhramana Kaarinee ‖ 165 ‖

విశ్వగ్రాసా, విద్రుమాభా, వైష్ణవీ, విష్ణురూపిణీ |

Vishvagraasaa, Vidrumaabhaa, Vaishhnavee, Vishhnuroopinee |

అయోని, ర్యోనినిలయా, కూటస్థా, కులరూపిణీ ‖ 166 ‖

Ayoni, Ryoninilayaa, Kootasthaa, Kularoopinee ‖ 166 ‖

వీరగోష్ఠీప్రియా, వీరా, నైష్కర్మ్యా, నాదరూపిణీ |

Veeragoshhtheepriyaa, Veeraa, Naishhkarmyaa, Naadaroopinee |

విజ్ఞాన కలనా, కల్యా విదగ్ధా, బైందవాసనా ‖ 167 ‖

Vignyaana Kalanaa, Kalyaa Vidagdhaa, Baimdavaasanaa ‖ 167 ‖

తత్త్వాధికా, తత్త్వమయీ, తత్త్వమర్థ స్వరూపిణీ |

Tattvaadhikaa, Tattvamayee, Tattvamartha Svaroopinee |

సామగానప్రియా, సౌమ్యా, సదాశివ కుటుంబినీ ‖ 168 ‖

Saamagaanapriyaa, Saumyaa, Sadaashiva Kutumbinee ‖ 168 ‖

సవ్యాపసవ్య మార్గస్థా, సర్వాపద్వి నివారిణీ |

Savyaapasavya Maargasthaa, Sarvaapadvi Nivaarinee |

స్వస్థా, స్వభావమధురా, ధీరా, ధీర సమర్చితా ‖ 169 ‖

Svasthaa, Svabhaavamadhuraa, Dheeraa, Dheera Samarchitaa ‖ 169 ‖

చైతన్యార్ఘ్య సమారాధ్యా, చైతన్య కుసుమప్రియా |

Chaitanyaarghya Samaaraadhyaa, Chaitanya Kusumapriyaa |

సదోదితా, సదాతుష్టా, తరుణాదిత్య పాటలా ‖ 170 ‖

Sadoditaa, Sadaatushhtaa, Tarunaaditya Paatalaa ‖ 170 ‖

దక్షిణా, దక్షిణారాధ్యా, దరస్మేర ముఖాంబుజా |

Dakshhinaa, Dakshhinaaraadhyaa, Darasmera Mukhaambujaa |

కౌళినీ కేవలా,ఽనర్ఘ్యా కైవల్య పదదాయినీ ‖ 171 ‖

Kaulinee Kevalaa,.Anarghyaa Kaivalya Padadaayinee ‖ 171 ‖

స్తోత్రప్రియా, స్తుతిమతీ, శ్రుతిసంస్తుత వైభవా |

Stotrapriyaa, Stutimatee, Shrutisamstuta Vaibhavaa |

మనస్వినీ, మానవతీ, మహేశీ, మంగళాకృతిః ‖ 172 ‖

Manasvinee, Maanavatee, Maheshee, Mamgalaakrritih ‖ 172 ‖

విశ్వమాతా, జగద్ధాత్రీ, విశాలాక్షీ, విరాగిణీ|

Vishvamaataa, Jagaddhaatree, Vishaalaakshhee, Viraaginee|

ప్రగల్భా, పరమోదారా, పరామోదా, మనోమయీ ‖ 173 ‖

Pragalbhaa, Paramodaaraa, Paraamodaa, Manomayee ‖ 173 ‖

వ్యోమకేశీ, విమానస్థా, వజ్రిణీ, వామకేశ్వరీ |

Vyomakeshee, Vimaanasthaa, Vajrinee, Vaamakeshvaree |

పంచయజ్ఞప్రియా, పంచప్రేత మంచాధిశాయినీ ‖ 174 ‖

Pamchayagnyapriyaa, Pamchapreta Mamchaadhishaayinee ‖ 174 ‖

పంచమీ, పంచభూతేశీ, పంచ సంఖ్యోపచారిణీ |

Pamchamee, Pamchabhooteshee, Pamcha Samkhyopachaarinee |

శాశ్వతీ, శాశ్వతైశ్వర్యా, శర్మదా, శంభుమోహినీ ‖ 175 ‖

Shaashvatee, Shaashvataishvaryaa, Sharmadaa, Shambhumohinee ‖ 175 ‖

ధరా, ధరసుతా, ధన్యా, ధర్మిణీ, ధర్మవర్ధినీ |

Dharaa, Dharasutaa, Dhanyaa, Dharminee, Dharmavardhinee |

లోకాతీతా, గుణాతీతా, సర్వాతీతా, శమాత్మికా ‖ 176 ‖

Lokaateetaa, Gunaateetaa, Sarvaateetaa, Shamaatmikaa ‖ 176 ‖

బంధూక కుసుమ ప్రఖ్యా, బాలా, లీలావినోదినీ |

Bamdhooka Kusuma Prakhyaa, Baalaa, Leelaavinodinee |

సుమంగళీ, సుఖకరీ, సువేషాడ్యా, సువాసినీ ‖ 177 ‖

Sumamgalee, Sukhakaree, Suveshhaadyaa, Suvaasinee ‖ 177 ‖

సువాసిన్యర్చనప్రీతా, శోభనా, శుద్ధ మానసా |

Suvaasinyarchanapreetaa, Shobhanaa, Shuddha Maanasaa |

బిందు తర్పణ సంతుష్టా, పూర్వజా, త్రిపురాంబికా ‖ 178 ‖

Bimdu Tarpana Samtushhtaa, Poorvajaa, Tripuraambikaa ‖ 178 ‖

దశముద్రా సమారాధ్యా, త్రిపురా శ్రీవశంకరీ |

Dashamudraa Samaaraadhyaa, Tripuraa Shreevashamkaree |

జ్ఞానముద్రా, జ్ఞానగమ్యా, జ్ఞానజ్ఞేయ స్వరూపిణీ ‖ 179 ‖

Gnyaanamudraa, Gnyaanagamyaa, Gnyaanagnyeya Svaroopinee ‖ 179 ‖

యోనిముద్రా, త్రిఖండేశీ, త్రిగుణాంబా, త్రికోణగా |

Yonimudraa, Trikhamdeshee, Trigunaambaa, Trikonagaa |

అనఘాద్భుత చారిత్రా, వాంఛితార్థ ప్రదాయినీ ‖ 180 ‖

Anaghaadbhuta Chaaritraa, Vaamchitaartha Pradaayinee ‖ 180 ‖

అభ్యాసాతి శయజ్ఞాతా, షడధ్వాతీత రూపిణీ |

Abhyaasaati Shayagnyaataa, Shhadadhvaateeta Roopinee |

అవ్యాజ కరుణామూర్తి, రజ్ఞానధ్వాంత దీపికా ‖ 181 ‖

Avyaaja Karunaamoorti, Ragnyaanadhvaamta Deepikaa ‖ 181 ‖

ఆబాలగోప విదితా, సర్వానుల్లంఘ్య శాసనా |

Aabaalagopa Viditaa, Sarvaanullamghya Shaasanaa |

శ్రీ చక్రరాజనిలయా, శ్రీమత్త్రిపుర సుందరీ ‖ 182 ‖

Shree Chakraraajanilayaa, Shreemattripura Sumdaree ‖ 182 ‖

శ్రీ శివా, శివశక్త్యైక్య రూపిణీ, లలితాంబికా |

Shree Shivaa, Shivashaktyaikya Roopinee, Lalitaambikaa |

ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః ‖ 183 ‖

Evam Shreelalitaadevyaa Naamnaam Saahasrakam Jaguh ‖ 183 ‖

Lalitha Sahasranama in Telugu PDF Free Download

Lalitha Sahasranamam in Telugu PDF

For free PDF download go through the following link Lalitha Sahasranamam PDF in Telugu

Summary

This article gives information about

  • Lalitha Sahasranamam in Telugu & English
  • Lalitha Sahasranamam PDF Telugu

Frequently asked questions

  • Can please provide the Lalitha Sahasranama Telugu PDF ??
  • Best site to download Lalitha Sahasranama Telugu

1 thought on “Lalitha Sahasranama in Telugu PDF”

Leave a Comment