Mudakaratha Modakam Lyrics

Mudakaratha Modakam Lyrics

This article is about Mudakaratha Modakam Lyrics. The Lyrics are given in English and Kannada Languages.

Main Contents:

  • Mudakaratha Modakam Lyrics in English
  • Mudakaratha Modakam Lyrics in Kannada

Mudakaratha Modakam Lyrics in English

Lyrics of Mudakaratha Modakam

Mudakaratta modakam sadavimukti sadhakam
kaladharavatamsakam vilasilokaranjakam
anayakaikanayakam vinashitebha daityakam
natashubhashunashakam namami tam vinayakam

Natetarati bheekaram navoditarkabhasvara
Namatsurarinirjaram natadhikapaduddharam
sureshwaram nidhishwaram gajeshwaram ganeshwaram
Maheshwaram tamashraye paratparam nirantaram

Samasta loka shankaram nirasta daityakunjaram
Daretarodaram varam varebhavaktra maksharam
Krupakaram kshamakaram mudaakaram yashaskaram
Manaskaram namaskrutam namaskaromi bhaaswaram

Akinchanartimarjanam chirantanokti bhajanam
Puraripoorwanadanam surarigarwacharwanam
Prapanchnashabheeshanam dhananjayadi bhushanam
Kapoladanavaranam bhaje puranavaranam

Nitantakanti danta kanti mantakantakatmajam
Achintya rupamantaheenamantarayakrintanam
Hridantare nirantaram vasantameva yoginam
Tamekadanta mevasam vichintayami santatam

Mahaganeshapancharatna madarena yonva ham
Pragayati prabhatake hrudi smaran ganeshwaram
Arogatamadoshatam susahitim suputratam
Samahitayurashtabhootimabhyupaiti sochirat

Mudakaratha Modakam Lyrics in Kannada

Mudakaratha Modakam Lyrics in Kannada or Mudakaratha Modakam Song Lyrics

Mudakaratha Modakam Song Lyrics
Lyrics of Mudakaratha Modakam
Mudakaratha Modakam Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top