Sai Baba Ashtothram In Kannada

Sai Baba Ashtothram In Kannada

This article is about Sai Baba Ashtothram In Kannada. We are providing Sai Baba Ashtothram In Kannada language along with PDF download feature.

Main Concepts of this article:

  • Sai Baba Ashtothram In Kannada
  • Sai Baba Ashtothram In Kannada PDF download

Sai Baba Ashtothram In Kannada

Sai Baba Ashtothram In Kannada

ಓಂ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋದಾವರೀತಟ ಶಿರಡೀ ವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ಹೃದಾಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಹೃದ್ವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾರುತ್ಯಾದಿ ರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ಭಾವವರ್ಜತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಾತೀ ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲ ದರ್ಪದಮನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜೀವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮರ್ತ್ಯಾಭಯ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾವನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾ ವನ ಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಷೇಮದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧನ ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬುದ್ಧೀ ಸಿದ್ಧೀ ದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಪದ್ಭಾಂಧವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮವಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರ ಬಂಧುದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರ್ಗ ಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಾಪವರ್ಗದಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಪ್ರೇಮ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶಕ್ಯರ ಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂತರ್ಯಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಂದ ದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರೀತಿವರ್ದ ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಂದದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತಃ ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಾ ನಾಂ ಮಾತೃ ದಾತೃ ಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರ ಹಕಾತರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾ ಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀ ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಶಯ ಹೃದಯ ದೌರ್ಭಲ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮವಾಸನಾಕ್ಷಯಕ ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಧಭೇದ ಕಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುದ್ಧಸತ್ವ ಸ್ಧಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮ ಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾತೀ ತಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮಿತ ಪರಾಕ್ರ ಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ದರ್ಷಾ ಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ತ ಯೈ ನಮಃ || 60||

ಓಂ ಸುರೂಪಸುಂದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾರೂಪ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅರೂಪವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತ ರ್ಯಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಲಭ ದುರ್ಲ ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮನೋ ವಾಗತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಸು ಅವಿಘಾತಗತಯೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಭಾರ ಭ್ರತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸಹಾಯ ಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾಧ ನಾಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತ ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕರ್ಮಾನೇ ಕಕರ್ಮಾನು ಕರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತಾಂಗ ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕನಾಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾವ ನಾನ ಘಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ತೀರ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯತಶ್ಚರ್ಯಾದಿ ಸುವ್ರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯತತ್ತ್ವಬೋಧ ಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭೇ ದಾನಂದಾನುಭವ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಾದಿಷ ಡೈವರ ಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿ ಹರಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅದ್ಭುತಾನಂದ ಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮತ ಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಭ ಹಿಸ್ಥಿತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ವಿತ್ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರ ಸರ್ವ ದು:ಖಕ್ಷಯಕಾರ ಕಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

Sai Baba Ashtothram In Kannada PDF

Sai Baba Ashtothram In Kannada PDF

For pdf download go through the following link Sai Baba Ashtothram In Kannada PDF Download

Sai Baba Ashtothram In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top