Telugu Guninthalu Pdf

This article provides  Complete Telugu Guninthalu along with PDF download feature. We are sharing or providing  Telugu Guninthalu Pdf in Telugu and English languages.

Main Concepts of this article

  • Telugu Guninthalu in Telugu and English langauges
  • Telugu Guninthalu Pdf Download

Telugu Guninthalu

Telugu Guninthalu with English

కా కి కీ కు కూ కృ కౄ కె కే కై కొ కో కౌ కం కః
ka kaa ki kee ku koo kri/kru kri/kru ke ke kai ko ko kau kam kah
ఖా ఖి ఖీ ఖు ఖూ ఖృ ఖౄ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ ఖం ఖః
kha khaa khi khee khu khoo khri/khru khri/khru khe khe khai kho kho khau kham khah
గా గి గీ గు గూ గృ గౄ గె గే గై గొ గో గౌ గం గః
ga gaa gi gee gu goo gri/gru gri/gru ge ge gai go go gau gam gah
ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘౄ ఘె ఘే ఘై ఘొ ఘో ఘౌ ఘం ఘః
gha ghaa ghi ghee ghu ghoo ghri/ghru ghri/ghru ghe ghe ghai gho gho ghau gham ghah
చా చి చీ చు చూ చృ చౄ చె చే చై చొ చో చౌ చం చః
cha chaa chi chee chu choo chri/chru chri/chru che che chai cho cho chau cham chah
ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛృ ఛౄ ఛె ఛే ఛై ఛొ ఛో ఛౌ ఛం ఛః
cha chaa chi chee chu choo chri/chru chri/chru che che chai cho cho chau cham chah
జా జి జీ జు జూ జృ జౄ జె జే జై జొ జో జౌ జం జః
ja jaa ji jee ju joo jri/jru jri/jru je je jai jo jo jau jam jah
ఝా ఝి ఝీ ఝు ఝూ ఝృ ఝౄ ఝె ఝే ఝై ఝొ ఝో ఝౌ ఝం ఝః
jha jhaa jhi jhee jhu jhoo jhri/jhru jhri/jhru jhe jhe jhai jho jho jhau jham jhah
టా టి టీ టు టూ టృ టౄ టె టే టై టొ టో టౌ టం టః
ta taa ti tee tu too tri/tru tri/tru te te tai to to tau tam tah
ఠా ఠి ఠీ ఠు ఠూ ఠృ ఠౄ ఠె ఠే ఠై ఠొ ఠో ఠౌ ఠం ఠః
tha thaa ti thee thu thoo thri/thru thri/thru the the thai tho tho thau tham thah
డా డి డీ డు డూ డృ డౄ డె డే డై డొ డో డౌ డం డః
da daa di dee du doo dri/dru dri/dru de de dai do do dau dam dah
ఢా ఢి ఢీ ఢు ఢూ ఢృ ఢౄ ఢె ఢే ఢై ఢొ ఢో ఢౌ ఢం ఢః
dha dhaa dhi dhee dhu dhoo dhri/dhru dhri/dhru dhe dhe dhai dho dho dhau dham dhah
ణా ణి ణీ ణు ణూ ణృ ణౄ ణె ణే ణై ణొ ణో ణౌ ణం ణః
na naa ni nee nu noo nri/nru nri/nru ne ne nai no no nau nam nah
తా తి తీ తు తూ తృ తౄ తె తే తై తొ తో తౌ తం తః
ta taa ti tee tu too tri/tru tri/tru te te tai to to tau tam tah
>
థా థి థీ థు థూ థృ థౄ థె థే థై థొ థో ధౌ థం థః
tha thaa thi thee thu thoo thri/thru thri/thru the the thai tho tho thau tham thah
దా ది దీ దు దూ దృ ధౄ దె దే దై దొ దో దౌ దం దః
da daa di dee du doo dri/dru dri/dru de de dai do do dau dam dah
ధా ధి ధీ ధు ధూ ధృ ధౄ ధె ధే ధై ధొ ధో ధౌ ధం ధః
dha dhaa dhi dhee dhu dhoo dhri/dhru dhri/dhru dhe dhe dhai dho dho dhau dham dhah
నా ని నీ ను నూ నృ నౄ నె నే నై నొ నో నౌ నం నః
na naa ni nee nu noo nri/nru nri/nru ne ne nai no no nau nam nah
పా పి పీ పు పూ పృ పౄ పె పే పై పొ పో పౌ పం పః
pa paa pi pee pu poo pri/pru pri/pru pe pe pai po po pau pam pah
ఫా ఫి ఫీ ఫు ఫూ ఫృ ఫౄ ఫె ఫే ఫై ఫొ ఫో ఫౌ ఫం ఫః
pha phaa phi phee phu phoo phri/phru phri/phru phe phe phai pho pho phau pham phah
బా బి బీ బు బూ బృ బౄ బె బే బై బొ బో బౌ బం బః
ba baa bi bee bu boo bri/bru bribru be be bai bo bo bau bam bah
భా భి భీ భు భూ భృ భౄ భె భే భై భొ భో భౌ భం భః
bha bhaa bhi bhee bhu bhoo bhri/bhru bhri/bhru bhe bhe bhai bho bho bhau bham bhah
మా మి మీ ము మూ మృ మౄ మె మే మై మొ మో మౌ మం మః
ma maa mi mee mu moo mri/mru mri/mru me me mai mo mo mau mam mah
యా యి యీ యు యూ యృ యౄ యె యే యై యొ యో యౌ యం యః
ya yaa yi yee yu yoo yri/yru yri/yru ye ye yai yo yo yau yam yah
రా రి రీ రు రూ రృ రౄ రె రే రై రొ రో రౌ రం రః
ra raa ri ree ru roo rri/rru rri/rru re re rai ro ro rau ram rah
లా లి లీ లు లూ లృ లౄ లె లే లై లొ లో లౌ లం లః
la laa li lee lu loo lri/lru lri/lru le le lai lo lo lau lam lah
వా వి వీ వు వూ వృ వౄ వె వే వై వొ వో వౌ వం వః
va vaa vi vee vu voo vri/vru vri/vru ve ve vai vo vo vau vam vah
శా శి శీ శు శూ శృ శౄ శె శే శై శొ శో శౌ శం శః
sha shaa shi shee shu shoo shri/shru shri/shru she she shai sho sho shau sham shah
షా షి షీ షు షూ షృ షౄ షె షే షై షొ షో షౌ షం షః
sha shaa shi shee shu shoo shri/shru shri/shru she she shai sho sho shau sham shah
సా సి సీ సు సూ సృ సౄ సె సే సై సొ సో సౌ సం సః
sa saa si see su soo sri/sru sri/sru se se sai so so sau sam sah
హా హి హీ హు హూ హృ హౄ హె హే హై హొ హో హౌ హం హః
ha haa hi hee hu hoo hri/hru hri/hru he he hai ho ho hau ham hah
ళా ళి ళీ ళు ళూ ళృ ళౄ ళె ళే ళై ళొ ళో ళౌ ళం ళః
lla llaa lli llee llu lloo llri/llru llri/llru lle lle llai llo llo llau llam llah
క్ష క్ష క్షా క్షి క్షీ క్షు క్షూ క్షృ క్షౄ క్షె క్షే క్షై క్షొ క్షో క్షౌ క్షం క్షః
ksha kshaa kshi kshee kshu kshoo kshri/kshru kshri/kshru kshe kshe kshai ksho ksho kshau ksham kshah
ఱా ఱి ఱీ ఱు ఱూ ఱృ ఱౄ ఱె ఱే ఱై ఱొ ఱో ఱౌ ఱం ఱః
rra rraa rri rree rru rroo rrri/rrru rrri/rrru rre rre rrai rro rro rrau rram rrah

Telugu Guninthalu Pdf Download

Please go through the following link for PDF download Telugu Guninthalu  and PDF look like as following

More Information about Telugu Language:

Telugu script is an abugida of the Brahmic script family, is used to write the Telugu language, a Dravidian language spoken in the Indian states of Andhra Pradesh and Telangana as well as in several other neighboring states. Telugu script is also widely used for writing Sanskrit texts and to some extent the Gondi language. It rose to prominence during the Eastern Chalukyas, also known as the Vengi Chalukya era. It shares many similarities with the Kannada script, as it evolved from the Kadamba and Bhattiprolu scripts of the Brahmi family. In 2008, the Telugu language received the status of classical languages ​​of India, this status is due to its rich history and heritage.

Telugu Guninthalu with Images

Telugu Guninthalu Pdf
Telugu Guninthalu All Letters Pdf
Telugu Guninthalu In English Letters Pdf
Telugu Guninthalu Chart Pdf
Telugu Guninthalu
Guninthalu In Telugu
guninthalu

Telugu Guninthalu All Letters Pdf Download

Telugu Guninthalu All Letters Pdf

We provided the Telugu Guninthalu All Letters Pdf along with English letters(English translation). go through the link for Download

Leave a Comment