Telugu Guninthalu Pdf

This article provides  Complete Telugu Guninthalu along with PDF download feature. We are sharing or providing  Telugu Guninthalu Pdf in Telugu and English languages.

Main Concepts of this article

  • Telugu Guninthalu in Telugu and English langauges
  • Telugu Guninthalu Pdf Download

Telugu Guninthalu

Telugu Guninthalu with English

కాకికీకుకూకృకౄకెకేకైకొకోకౌకంకః
kakaakikeekukookri/krukri/krukekekaikokokaukamkah
ఖాఖిఖీఖుఖూఖృఖౄఖెఖేఖైఖొఖోఖౌఖంఖః
khakhaakhikheekhukhookhri/khrukhri/khrukhekhekhaikhokhokhaukhamkhah
గాగిగీగుగూగృగౄగెగేగైగొగోగౌగంగః
gagaagigeegugoogri/grugri/grugegegaigogogaugamgah
ఘాఘిఘీఘుఘూఘృఘౄఘెఘేఘైఘొఘోఘౌఘంఘః
ghaghaaghigheeghughooghri/ghrughri/ghrughegheghaighoghoghaughamghah
చాచిచీచుచూచృచౄచెచేచైచొచోచౌచంచః
chachaachicheechuchoochri/chruchri/chruchechechaichochochauchamchah
ఛాఛిఛీఛుఛూఛృఛౄఛెఛేఛైఛొఛోఛౌఛంఛః
chachaachicheechuchoochri/chruchri/chruchechechaichochochauchamchah
జాజిజీజుజూజృజౄజెజేజైజొజోజౌజంజః
jajaajijeejujoojri/jrujri/jrujejejaijojojaujamjah
ఝాఝిఝీఝుఝూఝృఝౄఝెఝేఝైఝొఝోఝౌఝంఝః
jhajhaajhijheejhujhoojhri/jhrujhri/jhrujhejhejhaijhojhojhaujhamjhah
టాటిటీటుటూటృటౄటెటేటైటొటోటౌటంటః
tataatiteetutootri/trutri/trutetetaitototautamtah
ఠాఠిఠీఠుఠూఠృఠౄఠెఠేఠైఠొఠోఠౌఠంఠః
thathaatitheethuthoothri/thruthri/thruthethethaithothothauthamthah
డాడిడీడుడూడృడౄడెడేడైడొడోడౌడండః
dadaadideedudoodri/drudri/drudededaidododaudamdah
ఢాఢిఢీఢుఢూఢృఢౄఢెఢేఢైఢొఢోఢౌఢంఢః
dhadhaadhidheedhudhoodhri/dhrudhri/dhrudhedhedhaidhodhodhaudhamdhah
ణాణిణీణుణూణృణౄణెణేణైణొణోణౌణంణః
nanaanineenunoonri/nrunri/nrunenenainononaunamnah
తాతితీతుతూతృతౄతెతేతైతొతోతౌతంతః
tataatiteetutootri/trutri/trutetetaitototautamtah
>
థాథిథీథుథూథృథౄథెథేథైథొథోధౌథంథః
thathaathitheethuthoothri/thruthri/thruthethethaithothothauthamthah
దాదిదీదుదూదృధౄదెదేదైదొదోదౌదందః
dadaadideedudoodri/drudri/drudededaidododaudamdah
ధాధిధీధుధూధృధౄధెధేధైధొధోధౌధంధః
dhadhaadhidheedhudhoodhri/dhrudhri/dhrudhedhedhaidhodhodhaudhamdhah
నానినీనునూనృనౄనెనేనైనొనోనౌనంనః
nanaanineenunoonri/nrunri/nrunenenainononaunamnah
పాపిపీపుపూపృపౄపెపేపైపొపోపౌపంపః
papaapipeepupoopri/prupri/prupepepaipopopaupampah
ఫాఫిఫీఫుఫూఫృఫౄఫెఫేఫైఫొఫోఫౌఫంఫః
phaphaaphipheephuphoophri/phruphri/phruphephephaiphophophauphamphah
బాబిబీబుబూబృబౄబెబేబైబొబోబౌబంబః
babaabibeebuboobri/brubribrubebebaibobobaubambah
భాభిభీభుభూభృభౄభెభేభైభొభోభౌభంభః
bhabhaabhibheebhubhoobhri/bhrubhri/bhrubhebhebhaibhobhobhaubhambhah
మామిమీముమూమృమౄమెమేమైమొమోమౌమంమః
mamaamimeemumoomri/mrumri/mrumememaimomomaumammah
యాయియీయుయూయృయౄయెయేయైయొయోయౌయంయః
yayaayiyeeyuyooyri/yruyri/yruyeyeyaiyoyoyauyamyah
రారిరీరురూరృరౄరెరేరైరొరోరౌరంరః
raraarireeruroorri/rrurri/rrurererairororauramrah
లాలిలీలులూలృలౄలెలేలైలొలోలౌలంలః
lalaalileeluloolri/lrulri/lrulelelailololaulamlah
వావివీవువూవృవౄవెవేవైవొవోవౌవంవః
vavaaviveevuvoovri/vruvri/vruvevevaivovovauvamvah
శాశిశీశుశూశృశౄశెశేశైశొశోశౌశంశః
shashaashisheeshushooshri/shrushri/shrushesheshaishoshoshaushamshah
షాషిషీషుషూషృషౄషెషేషైషొషోషౌషంషః
shashaashisheeshushooshri/shrushri/shrushesheshaishoshoshaushamshah
సాసిసీసుసూసృసౄసెసేసైసొసోసౌసంసః
sasaasiseesusoosri/srusri/srusesesaisososausamsah
హాహిహీహుహూహృహౄహెహేహైహొహోహౌహంహః
hahaahiheehuhoohri/hruhri/hruhehehaihohohauhamhah
ళాళిళీళుళూళృళౄళెళేళైళొళోళౌళంళః
llallaallilleellulloollri/llrullri/llrullellellaillollollaullamllah
క్షక్షక్షాక్షిక్షీక్షుక్షూక్షృక్షౄక్షెక్షేక్షైక్షొక్షోక్షౌక్షంక్షః
kshakshaakshiksheekshukshookshri/kshrukshri/kshrukshekshekshaikshokshokshaukshamkshah
ఱాఱిఱీఱుఱూఱృఱౄఱెఱేఱైఱొఱోఱౌఱంఱః
rrarraarrirreerrurroorrri/rrrurrri/rrrurrerrerrairrorrorraurramrrah

Telugu Guninthalu Pdf Download

Please go through the following link for PDF download Telugu Guninthalu  and PDF look like as following

More Information about Telugu Language:

Telugu script is an abugida of the Brahmic script family, is used to write the Telugu language, a Dravidian language spoken in the Indian states of Andhra Pradesh and Telangana as well as in several other neighboring states. Telugu script is also widely used for writing Sanskrit texts and to some extent the Gondi language. It rose to prominence during the Eastern Chalukyas, also known as the Vengi Chalukya era. It shares many similarities with the Kannada script, as it evolved from the Kadamba and Bhattiprolu scripts of the Brahmi family. In 2008, the Telugu language received the status of classical languages ​​of India, this status is due to its rich history and heritage.

Telugu Guninthalu with Images

Telugu Guninthalu Pdf
Telugu Guninthalu All Letters Pdf
Telugu Guninthalu In English Letters Pdf
Telugu Guninthalu Chart Pdf
Telugu Guninthalu
Guninthalu In Telugu
guninthalu

Telugu Guninthalu All Letters Pdf Download

Telugu Guninthalu All Letters Pdf

We provided the Telugu Guninthalu All Letters Pdf along with English letters(English translation). go through the link for Download

Leave a Comment